انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا

3 0

دسته بندی: چگونه برای فروش محتوا تولید کنیم بازدید: 8301 تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

زمانی که شما به درستی در اینترنت به جستجو بپردازید، از زیادی محتوای موجود و از آن مهمتر تنوع محتواها تعجب خواهید کرد. با ایده جدید ما شما فرصتهایی که میتوانند باعث انتشار ویروسی محتوای شما شوند را از دست نخواهید داد و همچنین میتوانید آنها را بهصورت دورهای تکرار کنید. این کار برای دانستن کاربرد هر نوع محتوا و اینکه ببینید کدام نوع برای کمپین شما مفید است، ارزشمند است. در قدم اول باید بدانید که شما از طریق محتوا میخواهید به چه اهداف و نتایجی دست پیدا کنید.

اهداف تولید محتوا :  برای سرگرمی : این مورد برای مخاطب جذابیت حسی قوی ایجاد میکند و باعث به اشتراکگذاری زیاد محتوا میشود.  برای آموزش : این مورد نیز میتواند خروجی گستردهای داشته باشد، خصوصا برای کسانی که هنوز در مورد محصول یا خدمات اطالعاتی ندارند. این محتوا نیز اغلب زیاد به اشتراک گذاشته میشود.  برای متقاعد کردن : این محتوا کمی احساسیتر است و بهتدریج ذهنیت مشتری را تغییر میدهد )من میگویم مشتری زیرا محتوای متقاعدکننده اغلب برای درک محصول استفاده میشود (.  برای تغییر دادن : این محتوا اغلب بهجای احساسی، غیرمنطقی محسوب میشود، چون شما نیاز به فکر و تصمیمگیری دارید که چه تغییری به شما پیشنهادشده است. محتوا کامال به فرد بستگی دارد. هرکسی نمیتواند محتوای احساسی را پذیرا باشد و ممکن است بعضی افراد مستعد پذیرش محتوای کوبنده باشند. بهعنوان یک همراه مفید برای ین لیست، ما یک برند را بهعنوان یک جعبهابزار ناشر قراردادیم تا بتوانید قدرت محتوای خود را کامال به کار ببندید.


در اینجا 101 مدل از محتوا وجود دارد که میتوانید آنها را امتحان کنید. 

1 -اینفوگرافیکها: نام این مدل بهخوبی بیانگر ویژگیهای آن است؛ ارائه تصویری از دادهها و اطالعات. اینفوگرافیکها باعث میشوند که آمار یا مطالبی که شما در مورد آن صحبت میکنید، برای خواننده بسیار جذابتر شوند.
تولید محتوا


2 -تصاویر الگوهای رفتاری ( ترول ): این نوع محتوا در میان کاربران جوان اینترنت بسیار محبوب است. آنها اغلب فیلمها و تصاویری با متن طنزآمیز است که معمول بهصورت ویروسی منتشر میشوند. با یک جستجوی ساده در گوگل میتوانید الگوهای خندهدار بسیاری پیدا کنید. 

ترول


3 -ویدیوها: تمایل بر این است که این ویدیوها چنددقیقهای باشند و چیزی که فیلمبردار قصد بیان کردنش را دارد بهاختصار در آن گفته شود. ویدیو میتواند محتوای آموزشی یا طنز داشته باشد و هر فردی میتواند از آن لذت ببرید

2 -بررسیهای شخصی در مورد محصول: همه افراد نظرات شخصی را دوست دارند؛ بنابراین اگر شما بر روی پلتفرم خود آنها را نمایش دهید، خوانندهها میتوانند ذهنیتی درباره تفکر شخصی شما از محصول داشته باشند. اگر شما یک وبسایت دارید، نظرات میتوانند رتبه آن را بسیار بال ببرند. امروزه دنبال کنندگان بررسی نظرات شخصی را به نوشتههای یک مقاله ترجیح میدهند. 3 -نظرات دیگران در مورد محصول: این رویکرد برای محصولت یا شرکتی مشخص یکسان است. آمازون و eBay مثالهای خوبی از این نمونه هستند که چگونه نظر شما روی یک محصول میتواند ذهنیت خریداران را عوض کند.

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 

4 -محتوای تولیدشده توسط کاربر: هر نوع محتوایی مانند نوشته، ویدیو، پست وبالگ یا بحث که توسط شما و همه افرادی که در دسترس شما هستند، تولید میشود. 5 -راهنماهای چگونه: این محتوا برای موضوعات مختلف، ساده و پیچیده وجود دارد. این نوع محتوا به خواننده چگونگی استفاده از یک محصول یا سیستم را آموزش میدهد که شاید نحوه شروع کار کردن با آن را نداند

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 

6 -فهرستها: این نوع محتواها امسال بهویژه در Buzzfeed بسیار رایج شده است. این مثال تنها برای اهداف کمدی بیان نمیشود، لیست روش مؤثری برای پوشش دادن هر نوع موضوعی است.

9 -ویدیوهای زنده: این نوع محتوا به شکل پخش زنده ویدئوها، بهویژه در رویدادهای ورزشی یا مصاحبهها است.

10-گفتگوهای آنلاین: پیامرسان Telegram یک نمونه عالی از چگونگی گفتگوی آنالین در سال های اخیر است

1 -گالریهای عکس: گفتهشده که تصویر بهاندازه هزاران کلمه سخن میگوید. اغلب توضیح دادن با استفاده از تصاویر در مقایسه با تودهای از نوشتهها، بسیار سادهتر است. 

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 

12 -صفحات لینک: راه دسترسی خوانندگان به سایر سایتها وبالگهایی که شما از آنها لذت میبرید یا توصیه میکنید. اگر آنها را به اشتراک بگذارید، ممکن است آنها هم کار شما را جبران کنند. 

13 -مطالعه های موردی: به طور خاص در کسب وکارهایی معمول است که میخواهند اصول برند و یا خدمات خود را نشان دهند. 

14 -توصیه های مشتری: این محتوا نیز در کسبوکارها بسیار رایج است. بررسیها نشان میدهد که برای مشتریها یا مشتریهای بالقوه اهمیت دارد که چرا باید با برند کار کنند. تائید مشتریها میتواند اعتبار شرکت را بال برد. 
15 -پرسش و پاسخ: جلسات پرسش و پاسخ میتوانند بهصورت رسمی یا غیررسمی باشند. برای مثال توییتر یک پلتفرم فوقالعاده است که میتواند فضایی فراهم کند که مشتریان سؤالت خود را مطرح کنند، بهویژه کسانی که شانس پرسیدن سؤالت خود در روزنامه یا مجله را ندارند.

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 

16 -پیگیری پرسش و پاسخ: این نوع فرمت نوشتهشده از جلسه پرسش و پاسخ شماست. این محتوا برای کسانی که رویداد زنده را ازدستدادهاند یا جزییات بیشتری میخواهند، اهمیت دارد. 
17 -پستهای مهمان: ما با این شکل از محتوا غریبه نیستیم؛ اجازه دادن به دیگر نویسندهها که به صورت مهمان در سایت شما فعالیت کنند. 

.  
18 -خبرنامه ها: این محتوا امروزه عموم اخبار و ا برای دنبال کنندگان ارسال میشود و به طورکلی به روزرسانی محصول و کسب وکار را به آنها نشان میدهد.

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


19 -پستهای »چهکار انجام دهیم« و »چهکار ی انجام ندهیم«: خود را در سطحی از دانش قرار دهیم که برای خوانندگان عالی باشد. آنها میخواهند بدانند که قدم بعدی خود را چگونه بردارند و در زمینههایی مانند کار، زندگی شخصی و انتخاب لباسشان توصیههایی بشنوند. یک نمونه عالی از این نوع محتواها برنامهریزی برای سال آینده است.

20 -مصاحبه ها: این مورد همانند جلسات پرسش و پاسخ است، با این تفاوت که بهصورت فردی و توسط یک مصاحبهکننده انجام میشود و یک سری سؤالت مشخص در آن پرسیده میشود. این محتوا برای سایتهای سبک زندگی و موزیک بهخوبی جواب میدهد.

 21 -تحقیق و دادهها: همانطور که از اسم آن مشخص است، یک محتوای آمار ی است که در آینده برای موضوع مشخصی ممکن است به شما یا خوانندگان شما کمک کند.

 22 -نتایج تحقیق و دادهها: خالصهای از اطالعاتی که جمعآوری کردهاید. 

23 -ساخت یک اپلیکیشن: بهعنوان روشی برای آگاهی دادن اینکه محتوای جدیدی بر روی سایت یا وبالگ خود قرار دادهاید.


24 -توییتهای محدودشده: جملههایی که از توییتر برداشتهشده است و میتواند برای مخاطب تأثیرگذار یا خندهدار باشد. 

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


25 -GIFها: کلیپهای بریده شده از ویدیوها، برنامههای تلویزیونی و فیلمها که کاربران برای نشان دادن یک نکته اغلب به آن یک نوشته اضافه میکنند. 

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


26 -کتابهای الکترونیکی: این محتوا میتواند یک نسخه خالصه با طراحی خوب از کتاب باشد یا برای توضیح ساده استفاده شود. این محتوا بر روی آی پد و هر وسیله دستی دیگر ی بهخوبی کامپیوتر قابلاستفاده است.

27 -کارتونها و کمیکها: روشی طنز و غیررسمی برای نشان دادن یک موضوع است، حتی اگر یک موضوع جدی باشد.

 28 -بصری سازی محتوا: این نوع محتوا کامال مشابه اینفوگرافیکها نیست اما اطالعات کوبنده ارائه میدهد.

29 -رویدادهای آفلاین: برندها میتوانند از رویدادها برای کمک به مشتریها یا آموزش کسانی که دوست دارند بیشتر یاد بگیرند، استفاده کنند. اگر رویدادها آفالین باشند، کسبوکارها میتوانند بهجای استفاده از یک صفحه، با دیگران در یک سطح شخصیتر ارتباط برقرار کنند.

 30 -رویدادهای آنلاین: برای کسانی که ممکن است در رویدادهای شما حضور نداشته باشند، مستندسازی رویداد در برخی از جزئیات و یک مرور کلی، میتواند بسیار مفید باشد
31 -تجلیل کردن: تحسین یک برند یا شرکت میتواند ترافیک وبسایت شما را افزایش دهد و این پتانسیل را دارد که آنها نیز برای جبران این کار را برای شما انجام دهند.


32 -ایجاد صفحات گسترده و اسناد کاربردی: بگذارید صادق باشیم، هر فردی یک صفحه گستره خوب را دوست دارد و برخی از شرکتها به این نکته توجهی ندارند. سازمان میتواند با یک مشتری رابطهای ایجاد کند یا قطع رابطه کند و مهم است که در کل شرکت شما طنینانداز شود.

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


33 -تصاویر: این نوع محتوا واضحترین نوع محتوای موجود است. مخصوصا از طریق اینستاگرام و پینترست

34 -پادکستها: فایلهای صوتی که برای شنیدن در دسترس هستند. این محتواها اغلب بهصورت دنبالهدار هستند و شما میتوانید آنها را دنبال کنید.

35 -ایجاد یک افزونه Chrome :بر اساس مخاطبان هدف شما، ایجاد یک افزونه برای یک موقعیت خاص میتواند موجب پیشرفت برند شما شود.

36 -به اشتراکگذاری اسلایدها: بهصورت آنالین در دسترس هستید. شما میتوانید اسالیدها و اسناد خود را برای خود آپلود کنید یا با مشتریان و کاربران به اشتراک بگذارید.

 37 -بازیهای آنلاین: همه افراد شانس تجربه این نوع محتوا را داشتهاند. بازیهای آنالین با یک جستجوی ساده در گوگل و حتی فیسبوک در دسترس هستند. 

38 -مسابقات: در میان بالگرها بسیار متداول است و بسیاری از آنها برای اینکه مطمئن شوند که برنده بهصورت عادلنه انتخاب میشود از Rafflecopter استفاده میکنند. استفاده از این سیستم موجب به اشتراکگذاری و بازدید بیشتر از سایت شما میشود. 

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


39 -اخبار شرکت: تنها بر اساس یک کسبوکار یا شرکت جریان دارد و میتواند شامل بهروزرسانیهای شرکت و هر موضوعی باشد که مشتریها را تحت تأثیر قرار میدهد. این محتوا شبیه خبرنامه برای دنبال کنندگان از طریق ایمیل ارسال میشود. 

40 -اهداف و چشماندازهای شرکت: بر اساس تغییراتی که در اهداف و چشماندازهای شرکت انجام میشود، این امکان وجود دارد که آنها را در اخبار شرکت یا در یک صفحه فرود جداگانه در وبسایت شرکت خود قرار دهند. داشتن چشماندازهای مشخص به مشتریهای شما این اطمینان را میدهد که شما هدفمند هستید.

41 -کارایی شرکت: هرکسی از دیدن نکات مثبت در سایتها و اخبار لذت میبرد و این محتوا به شرکت اجازه میدهد که به افراد نشان دهند که چرا کار کردن با آنها فوقالعاده است. 

42 -جداول زمانی: اطالعات زیادی را بهصورت مختصر جمعآوری کنید. Dipity یک منبع عالی برای ایجاد این نوع محتوا است.

43 -نسخه های تعاملی از محصوالت خود: نسخهی نمایشی سریع از محصول شما میتواند برای وبسایتتان مفید باشد. افراد دوست دارند بدانند که هر چیزی چطور کار میکند و اگر شما قادر به ارائه این سرویس باشید، شما سوا لتی را مطرح میکنید که یک نسخهی نمایشی بالفاصله حل میکند. 

44 -ابزارهای رایگان: ارائه ابزارهای ساده و مؤثر به خوانندگان بهصورت رایگان، به این معنی است که شما یک سرویس موردنیاز را ارائه میدهید. MajesticSEO به شما اجازه میدهد تا به جزئیات ابتدایی دسترسی داشته باشید، اما این جزئیات شامل مواردی است که بیشتر موردتوجه هستند. این کار باعث میشود افراد برای استفاده از این ابزارها دوباره به سایت مراجعه کنند.

45 -ابزارهای خریدنی: گاهی یک سایت یا شرکت به ابزاری نیاز دارد که روش عملکرد آنها را بهکلی تغییر میدهد. ابزارهایی مانند SEMRush یک نسخه آزمایشی رایگان و سپس نسخه خریدنی آن را ارائه میدهند که میتواند بینهایت مفید باشد. 

46 -وبینارها: دادن فرصتی به خوانندگان برای شریک شدن یا دیدن یک وبینار مفید که ممکن است بسته به موضوع آن، توسط افراد زیادی دیده شود. اگر شما درزمینه خود مهارت دارید، افراد فرصتهای بسیاری را به دست میآورند که چیزی که شما میخواهید بگویید را بشنوند و در آن شریک شوند.

47 -پستهای وبالگ: محتوایی مانند خاطرات روزانه که در وبالگ خود مینویسید. 

48 -اخبار هدفمند: با استفاده از یک رویداد توجهات مثبتی به برند خود جذب کنید. بسته به اینکه چه رویدادی است، میتواند عملکرد عالی داشته باشد. بهعنوانمثال، در طول طوفان شن Duracell توانست ایستگاههای شارژ را به مناطق آسیبدیده اعزام کند. آنها این ویدیو را منتشر کردند و نشان دادند که برند در جمعکردن مردم چقدر شگفتانگیز است. 

49 -عقاید شخصی: هنگامیکه شما برای نوشتن مطالب بسیار محتاطانه عمل میکنید، با انتشار یک پست ازنظر شخصی خود میتوانید وجه دیگری از خود را به خوانندگانتان نشان دهید، این کار جذابیت خوبی دارد. صداقت در جامعههای وبالگی پذیرفتهشده است و به معنای نمایش و به اشتراکگذاری است. 

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


50 -منابع رایگان: همانطور که قبال به آن اشاره کردم افراد چیزهای رایگان را دوست دارند و اگر شما قادر به ارائه اطالعات یا قالبهایی هستید که بدون تردید خوانندگان شما را از نقطه A به B میرساند، همیشه آنها بازمیگردند. 

51 -محتوای تعاملی: به عقیده من این محتوای آینده است. ما از محتوا برای جلبتوجه استفاده میکنیم و چه چیزی بهتر از اینکه آنها را درگیر کنیم؟ این یک مفهوم نس بتا جدید است، کل ایده محتوای تعاملی بسیار هیجانانگیز است، به این معنی که همه تالش میکنند که شانس امتحان کردن آن را به دست آورند.

 52 -مجله های آفلاین: نسخه چاپی خوب قدیمی شده است. متأسفانه، دیجیتال در طول چند سال گذشته رشد کرده است و این مجالت بهآرامی از بین میروند. 

53 -مجله های آنلاین: این نیز محتوای آینده است. مجالت دیجیتال امروزه بر روی کامپیوترها و تبلتها در دسترس هستند، به این معنی که محتوای تعاملی نشان دادهشده در آنها چیزی شبیه یک کتاب پاپ آپ بسیار سرگرمکننده است.

54 -پستهای پینترست: برای کاربران هنر و صنایعدستی، شما میتوانید تصاویر الهامبخش را به بوردهایی که بهطور کامل به شما یا رویدادهای زندگیتان مرتبط میشوند، متصل کنید.

55 -پستهای اینستاگرام: برای جمعیت جوانتر، اینستاگرام کامال تصویری است و هشتگهایی نیز در آن قرار دارد؛ این بدین معناست که بازدید از صفحه شما زیاد میشود. اگر شما یک سایت دارید که مشتریان هدف شما 16 تا 25 ساله هستند، اینستاگرام یک راه عالی برای دسترسی به خوانندگانتان است. شما میتوانید هر زمان که پست میکنید آن را به سایت بفرستید، بنابراین خوانندگان هیچ عکس جدیدی از دست نخواهند داد.

56 -ایجاد کاربر Reddit :بسته به هدف شما و توانایی شما در ارائه خود، یک رهبر فکری بودن درزمینه مشخص به این معناست که هر محتوایی که در پروفایل Reddit خود به اشتراک میگذارید میتواند بسیار باارزش شود و شما را در حوزه خود به فردی بانفوذ تبدیل کند.

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 57 -نقشه ها: مستندسازی اطالعات سفر یا تحقیقاتی که میتواند همهجا منتشر شود.

58 -داستانها: این محتوا میتواند یک تجربه شخصی یا یک نوشته خالقانه باشد. محتوایی که در قالب داستان تهیه میشود میتواند عملکرد خوبی به دست آورد. Storybird یک نمونه عالی است که از طریق آن میتوانید کتاب مجازی خود را ایجاد کنید.

59 -نکات ثابت شده از طریق مقایسه ها: برای اینکه بتوانید افکار خود را بهطور کامل توضیح دهید یا زاویه دیگری از چیزی را نشان دهید که توضیح مستقیم آن سخت است، تشبیههای قابلتعمیم یا مقایسهها عالی هستند. 

60 -بررسی کتابها: محتوا فوقالعادهای که این اجازه میدهد تا برداشت شخصی خود را ازآنچه میخوانید بیان کنید. اگر چیزی که میگویید ارزشمند باشد، این کار شما را به یک رهبر فکری در زمینه خود تبدیل میکند. برای این کار، بر روی نسخههای جدید، پیش انتشار و مصاحبه با نویسنده تمرکز کنید. 

61 -بررسی محصولات: همانند بررسی کتاب، ممکن است لزم باشد برند یا کسبوکار ی را ایجاد کنید، به رسمیت شناخته شدن در این موضوع ممکن است به نفع شما کار کند. توصیههای شما ممکن است در آینده شما را در جایگاه فوقالعادهای قرار دهد.

62 -پستهای کوتاه وبالگی: پستهای کوتاه و خالصه کاربر را قادر میسازد که بهروزرسانیهای کوتاه ارسال کند. برای مثال توییتر تنها اجازه میدهد که از 140 کاراکتر استفاده کنید.

63 -امتحانات: اغلب سؤالت سرگرمکننده و خندهدار است که احتمال میتواند تعیین کند که چقدر چاق هستید یا شما چه شخصیتی از Bad Breaking را دارید. Buzzfeed معدنی برای آزمون است و به همین دلیل است که آنها بهخوبی این کار را انجام میدهند. ا جهانی شدهاند و مانند

 64 -وبالگ های ویدیویی: نویسندگان وبالگهای ویدیویی اخیر Zoella در هر گوشهای ظاهر میشوند. Vlogs ها وبالگهای ویدیویی هستند و میتوانند برای هر هدفی فیلم تولید کنند. ممکن است بسته به چیزی که روی آن تمرکز دارید، این مدل محتوا برای شما کاربردی باشد.

65 -ضبط صفحه نمایش: اگر مشتریها نمیدانند از ابزاری چطور استفاده کنند و شما نمیتوانید بهصورت رودررو برای آنها این کار را انجام دهید، شما میتوانید مراحلی که نیاز است انجام دهند را از طریق ضبط صفحهنمایش با آنها نشان دهید. 66 -تصویر صفحهنمایش: شما میتوانید بهسادگی از صفحهنمایش خود عکس بگیرید و آن را به یک محتوای تصویری تبدیل کنید. 

67 -موزیک ویدیوها: آهنگهای بسیاری هستند که موزیک ویدیوی آنها بیشتر از شعر یا متنشان باعث ماندگار ی آنها شده است. بر اساس هدف شما این نوع محتوا میتواند عملکرد فوقالعادهای داشته باشد. 

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


68 -نقشه های ذهنی: برنامهریزی و سازماندهی چیزهایی که برای انجام یک پروژه به آنها نیاز دارید. نقشههای ذهنی شما را قادر میسازد تا بهترین ایدههای خود را به دست آورید و میتوانید بهترین ایدههای محتوایی ممکن برای وبالگ یا وبسایت خود را استفاده کنید. 

69 -بیوگرافیهای شخصی: به خوانندگان شما اجازه میدهد که نسبت به شخصی که در پشت وبالگ یا سایت قرار دارد، احساس واقعی داشته باشند. این پستها غیررسمی هستند و بهمنظور قرار گرفتن در سطح شخصی با خوانندگان منتشر میشوند. 

70 -جمع آوری مقالات: این یک روش عالی برای عالقهمند کردن خوانندگان به وبالگ شماست. شما باید جنبههای مختلف هر مقاله را موردبحث قرار دهید تا در یک متن نهایی جمع شوند

71 -خالصه کتابها: خالصهای از کتاب که شما تمایل دارید در سایت خود درباره آن بحث کنید. 

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


72 -تقدیر: همه افراد چیزهای رایگان را دوست دارند. شما میتوانید با استفاده از پلتفرمهای مختلف مانند شبکههای اجتماعی از دیگران تقدیر کنید. تقدیر کردن در پلتفرمهای مختلف رسانههای اجتماعی میتواند باعث افزایش فالوورها شود و آگاهی از برند را افزایش میدهد. 

73 -تصویرسازی: تصورات راهی عالی برای بیان افکار شما به روشی طنزآمیز یا آموزشی است. اغلب، تصاویر بسیار دلنشینتر از یک پاراگراف بزرگ از کلمات هستند، همچنین این کار روشی بسیار خالقانه برای بحث در مورد یک موضوع است. 

74 -منتشر کردن اخبار: بهطور مستقیم افرادی که در صنعت خبر کار میکنند، هدف این نوع محتوا هستند. خبر ی برای انتشار در اختیار آنها قرار میگیرد تا درصورتیکه به آن عالقهمند باشند بهروزرسانیهایی درباره آن داستان خاص منتشر کنند. این رویکرد انتشار اخبار میتواند با توجه به مشتری شما و ساختاری که در آن قرار دارد، بهطور شگفتانگیز ی برای شما کارایی داشته باشد.

75 -اطلاعیه های عمومی خدمات یا ویدیوهای آن: بهطورمعمول برای اهداف آموزشی مورد هدف قرار میگیرد. زمانی که موضوع آنها مسائل مهم و نگرانیهای عده زیادی از مردم باشد، بسیار تأثیرگذار هستند. 

76 -نقل قولها: صحبتهایی که توسط شخص دیگری گفتهشده است و اغلب برای هدف مشخصی استفاده میشود. نقلقولها روشی عالی برای بحث در مورد چیزهایی هستند که به همه مربوط میشوند. نقلقولها برای استفاده در سطح شخصی، بهویژه در وبالگها بسیار عالی هستند.

 77 -پیامهای الهامبخش: روشی عالی برای انگیزه دادن و آوردن گرایشهای مثبت به وبالگ شما است. مردم وقتیکه به زندگی شخصی خود میاندیشند اغلب احساس شکست میکنند، بهعنوان یک برادر یا خواهر بزرگتر میتوانید بهعنوان یک شخصیت بانفوذ و هدایتکننده ظاهر شوید. 

78 -تصاویر و نوشتههای طنز: فردی نباشید که همیشه جدی است. واردکردن طنز به یک موقعیت میتواند سختی آن موضوع را کاهش دهد. برای موضوعات کوبنده، این شیوه عالی است.

79 -ضبط صدا: برای مثال، کارهای شنیداری که میتوانند برای پادکستها استفاده شوند. این ضبطها اغلب مجموعهای از محتوای صوتی هستند.

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


 80 -Pdfها: بسیاری از فایلهای PDF بهصورت یک کتاب الکترونیکی هستند، اما همیشه هم اینطور نیست. ارائه اطالعات در یک PDF برای استفاده روزمره، میتواند بهعنوان منبعی برای آن اطالعات محسوب شود.

 81 -آثار ادبی: این محتوا میتواند نوشتهای خالقانه یا عمومی باشد که مربوط به شماست و آن را نوشتهاید. وبالگ شما میتواند بهعنوان اثر ادبی شما توصیف شود.

 82 -Vineها: فیلمهای کوتاه هفتثانیهای زمان زیادی را برای فروش یک محصول به شما نمیدهد، اما تعدادی از آنها به شما اجازه میدهد تا یک برند را بسازید، محصولت خود را نشان دهید یا فقط سرگرم شوید. 
83 -برگ هزینه: بهعنوان یک کسبوکار که به فروش محصولت میپردازد، اهمیت دارد که قیمتها را در وبسایت خود داشته باشید. اگر در فرآیند توسعه هستید، دیدن روندی که رقبا انجام میدهند، یک گزینه عالی است.

 84 -پستهای حمایتی: اغلب در رویدادها به نویسندگان وبالگها هدایایی داده میشود که ممکن است راهی برای پرداخت به آنها باشد تا پستی در مورد آن رویداد ویژگیهای آن بنویسند. آنها اغلب این موارد را در یک صفحه مینویسند و مسئولیتی درباره آن نمیپذیرند. ا صفحهای از وبالگ است )بهویژه در وبالگهای مربوط به 

85 -سلب مسئولیتها: عموم مد( که در مورد تبلیغات و هدایایی که ممکن است دریافت کرده باشند در آن صحبت میکنند. همچنین در مورد موضوعات وابسته به قانون کپیرایت در این صفحات صحبت میشود.

86 -QR کدها: در حال حاضر این روش کمی قدیمی شده است، اما هنوز هم یکراه برای ورود از دنیای آفالین به آنالین است. یک QR کد را میتوان بر روی گوشی خود اسکن کرد تا پیشنهادها یا پیوندهایی به محصول یا وبسایت شما ارائه کند.

87 -افزونه ها: ایجاد یک افزونه چیزی نیست که پنج دقیقه طول بکشد و به هدف شما بستگی زیادی دارد. ایجاد یک پالگین مفید برای کاربران، مشتریان و حتی افرادی که مشتری شما نیستند، راهی عالی برای کسب آگاهی است. 88 -همکاران )و شرکا(: این شبیه به یک صفحه منبع است، اما پیوند دادن به شرکتها و سایر وابستگان شما میتواند به معنای بازگشت سود به سمت شما باشد. 

89 -نظرات: راه ارتباطی با خوانندگان و کسانی که مایلاند در زمینه موضوعات پستهایی که منتشر کردهاید با شما بحث کنند. اینیک راه عالی و سریع برای گفتن نظر یا ابراز احساسات درباره پست است. هرچه بیشتر در وبالگها بخوانید و نظر دهید، احتمال اینکه توجه وبالگ نویس به شما جلب شود، بیشتر است. ایجاد رابطهی مجازی با آنها همیشه میتواند در آینده به نفع شما باشد. 

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


90 -اشاره به رسانه ها: نشان دادن اسکرین شات از رسانهها، روشی عالی برای جلبتوجه است! این روش همچنین راهی برای تثبیت توییتها و پستهای فیسبوک رسانهها است.

 91 -پیشبینیهای فردی: گاهی گفتن نظر شخصی شما در مورد موضوعی سخت است، مخصوصا اگر نظر شما در مقابل نظرات دیگران قرار میگیرد. این کار گاهی اوقات میتواند منجر به یک حرکت شود اما تکرار آن موجب افزایش آگاهی در مورد شما و برندتان میشود.

 92 -صفحه منبع: این صفحات میتوانند به وبسایتهای دیگر، اطالعات مفید و دانلودها لینک شوند. 

93 -سؤاالت متداول: سؤالت متداول یک منبع عالی برای هر وبسایت است. مردم همیشه سؤال میکنند تا از طریق پاسخ آنها به یک منبع درست برسند.

94 -مقاالت سفید: این مقالت راهنماها یا گاهی گزارشهایی هستند که اجازه میدهد مشتریان بالقوه یا کاربران، قبل از همکاری با شما یا یک محصول یا خدماتی خاص، آگاهانه تصمیم بگیرند. 

95 -ویدیوهای کوتاه: ویدیوهایی که از طریق واین، فیسبوک و اینستاگرام منتشر میشوند. بر اساس پلتفرمی که انتخاب میکنید ویدیوها ممکن هست حتی به 15 ثانیه کوتاه شوند تا یک داستان کوچک خلق کنند. اغلب محتوا قبل از رسیدن به انتها تمام میشوند؛ به این معنا که خوانندگان یا بینندگان میتوانند با رفتن به یک صفحه خاص ادامه محتوا را مشاهده کنند. این نوع محتوا برای ایجاد طنز بهخصوص در فیسبوک عالی است. 

96 -نرمافزارهای موبایل: بسته به پلتفرمهای مختلف بهعنوان ابزاری برای به اشتراکگذاری محتوای شما، نرمافزارهای موبایل راهی عالی برای تقویت شما یا نام برند شماست.

97 -نظرسنجیها: زمانی که شما به دنبال افراد دیگر و دانستن عالقهمندیهای آنها هستید، بهویژه هنگامیکه به سایت شما مراجعه میکنند و میخواهید نظر آنها را در مورد طرح و محتوای خود بدانید، نظرسنجی روشی فوقالعاده است. با انتشار چنین محتوایی خوانندگان میفهمند که شما از مشارکت آنها خوشحال میشوید و میخواهید محتوایی ایجاد کنید که آنها عمیقا عالقهمند به دیدن آن هستند. 

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


98 -اطالعات پس زمینه: با انتشار کمی از پسزمینه شخصی خود میتوانید برای خوانندگان احساسی ایجاد کنید که جنبههای دیگری از شما را ببینند. هر چیزی که باعث برانگیختن احساسات شود این محتوا را شگفتانگیز میکند.

 99 -رپرتاژ خبری : بهعنوانمثال اغلب در سراسر سایتها وبالگها تبلیغات دیده میشود. برخی ممکن است از این سایتها درآمد کسب کنند، هرچند اندک باشد. ولی تاثیر رپرتاژ خبری به مراتب خیلی بیشتر از تبلیغات بنری و یا کلیکی می باشد چراکه یک بک لینک ارگانیک و دائمی برای سایت شما محسوب می شود .

100 -تراکتها: تراکت روشی عالی برای نمایش رویدادها یا حتی مهارتهای طراحی فرد است. خالقیت در این روش اغلب میتواند بسته به جنبههای بسیاری دیده شود. 

انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا 


101 -ویکیها: ایجاد یک ویکیپدیا در سایت شما، زمانی که یک خواننده به دنبال اطالعات بیشتری در مورد یک موضوع است، میتواند روشی عالی برای ارجاع دادن باشد. این روش مخصوصا برای بازیها کاربردی است، جایی که افراد میتوانند به حقایق و راهنماییهایی مفید درباره بازی دسترسی داشته باشند. استفاده از تعداد محدودی از این مدلها در برنامه محتوای شما میتواند شما را مشهور کند و ترافیک سایت شما را افزایش دهد. صرفنظر از اینکه محتوای شما درباره چه چیزی است، محتوا دارد با مخاطبین شما صحبت میکند؛ تفاوتی ندارد که محتوای شما برای آموزش، تفریح، متقاعد کردن یا تغیر دادن باشد، با استفاده از این موارد میتوانید بهصورت فوقالعاده محتوای خود را توسعه دهید.
اگر تمایل دارید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید، لینک زیر را کپی کنید و در محل مورد نظر قرار دهید.
(برای کپی کردن لینک، دست خود را روی کادر زیر نگه دارد و بعد کپی کنید)
انواع محتوای دیجیتال | 101 نوع محتوا در وب | انواع محتوا
http://sidaa.ir/article/16/view

نظرتان را ارسال کنید

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند