تولید محصولات دانلودی برای فروش در اینترنت | تولید محصولات دیجیتال

4 1

دسته بندی: آموزش تولید و فروش محصولات دیجیتالی بازدید: 5500 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

 تولید محصولات دانلودی برای فروش در اینترنت , تولید محصولات دیجیتال

 در این مقاله قصد راهنمایی کلی برای تولید محصولات دانلودی برای فروش دائمی در اینترنت را برای شما کاربران عزیز توضیح میدهم

سوال اساسی و مهمی که قبل از شروع  تولید محصول باید از خود بپرسید :
 حوزه ی فعالیت اینترنتی شما چیست؟
 حوزه ی فعالیت: نیازی که در بازار هدف شما وجود دارد و می تواند به محصوالت
و خدمات کسب و کار اینترنتی شما تبدیل شود.
 عالقه مندان به این حوزه ی به خصوص خواهان کسب اطالعات در موضوعاتی به
خصوص هستند. کسب و کار اینترنتی شما باید دقیا همین اطالعات درخواستی را
در اختیار این افراد قرار دهد.

 

دو گزینه ی پیش رو:
 از تخصص/عالقه/ سرگرمی خود کمک بگیرید
این گزینه به شدت مورد تاکید ماست
 انتخاب سایر گزینه ها »پی ال آر و ...«

تخصص/ عالقه/ سرگرمی
 تمام کسب و کار اینترنتی شما می تواند بر اساس یکی از عالیق، سرگرمی ها و یا
تخصص هایی که دارید، شکل بگیرید و به کسب و کار اینترنتی بسیار قدرتمند و
بزرگی تبدیل شود.
 اگر خالقیت نیز به گزینه های باال اضافه شود، کسب و کار شما دستاوردهای
جادویی خواهد داشت.

 

تخصص و تجربه
 اکثر افراد مشکالت و خواسته هایی دارند...
 و حاضرند برای اطالعاتی که می تواند به آنها کمک کند تا مسایل خود را حل کنند
و یا به آرزوها و اهداف خود برسند، هزینه پرداخت کنند.
 سه حوزه پرطرفدار: سالمتی، ثروت، روابط

 

تخصص و تجربه
 راجع به چه موضوعاتی اطالعات و دانش زیادی دارید؟
 در چه زمینه هایی تخصص و تجربه دارید؟
 در زندگی شخصی خود موفق شده اید چه مسایل و مشکالتی را حل کنید؟
 دوستان، آشنایان و اطرافیان شما چه تخصص، تجربه و مهارت هایی دارند؟

 

سرگرمی
 بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی موفق و سودآور بر اساس
سرگرمی های افراد شکل گرفته اند
 زمانی که فردی سرگرمی به خصوصی دارد... غرق در آن موضوع می شود!
 مثال: بازی های ویدیویی و آنالین، عکاسی، نقاشی، موسیقی، فیلمبرداری و ...

 

 

سرگرمی
 زمان فراغت خود را چگونه سپری می کنید؟
 اگر می توانستید راجع به هر موضوعی که دوست داشتید صحبت کنید
آن موضوع چه بود؟

 

عالقه و اشتیاق
 اکثر افراد تشنه و خواهان اطالعات جدید
در مورد موضوعات مورد عالقه خود هستند
 مثال ها و نمونه
 شما به چه موضوعاتی عالقه دارید؟
 اگر راجع به چه موضوعاتی صحبت کنید،
می توانید بدون خستگی، ساعت ها به صحبت خود
ادامه دهید؟

 

اگر هیچ کدام از موارد صدق شده در من
وجود نداشت چه؟

مشکلی نیست!
 می توانید با تحقیق و بررسی بیشتر که کدام حوزه های سودآورتر است، کسب و
کار اینترنتی خود را راه اندازی کنید.
 ببینید چه حوزه هایی مخاطب و بازار بهتری دارد، در آن بازار بهتر و حرفه ای تر
ظاهر شوید
 ایده های خالقانه و هوشمندانه

 

سود آوری و درآمدزایی کسب و کار اینترنتی
 هر عالقه/تخصص/سرگرمی نمی تواند برای راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی
سود آور و موفق مناسب باشد
 در گام بعدی ضروری است که بررسی کنید آیا حوزه ی انتخابی شما می تواند
سودآور و درآمدزا نیز باشد یا خیر

 

3بخش که حتما باید مورد توجه شما قرار گیرد...
 محصول انتخابی
 نوع محصول
 قیمیت محصول مورد نظر شما
 مثال »گزینه مناسب«: موفقیت و بهبود فردی
 مثال »گزینه نامناسب«: سیاست

 

 

حوزه و موضوعاتی را شناسایی کنید که در حال
حاضر بازار پر رونقی دارد و خریداران زیادی دارد!

چرا؟
 در آغاز کسب و کار اینترنتی خود نیازی نیست که مجددا از نو چرخ را اختراع کنید » you
»don’t have to reinvent the wheel
 بهترین روش: ببینید که در بازار فعلی چه موضوعاتی موفق بوده اند، سپس محصوالت و خدماتی
بهتر و باکیفیت تر در همان زمینه تهیه کرده و به بازار هدف خود ارایه دهید.
 در شروع کسب و کار اینترنتی خود سعی نکنید موضوعی را انتخاب کنید
که در آن اولین هستید

 

وجود رقابت در حوزه و بازار انتخابی بسیار ضروری و مهم است!
 در شروع کسب و کار اینترنتی خود هرگز وارد حوزه و بازاری نشوید که رقابت
چندانی در آن وجود ندارد!

 

سواالت طالیی که قبل از انتخاب حوزه و موضوع باید از خود بپرسید...
 آیا حوزه و موضوع انتخابی شما قابلیت تولید محصوالت دیجیتالی آموزشی را داراست؟
 آیا در حوزه ی انتخابی شما، در حال حاضر کسب و کارهایی وجود دارند که درآمدزایی
خوب و قابل توجهی داشته باشند؟
 آیا حوزه و موضوع انتخابی قابلیت تبلیغ و معرفی دارد؟
 آیا در حوزه ی انتخابی شما انگیزه های احساسی قوی برای مشتریان باقوه شما وجود دارد؟
 آیا حوزه و موضوع انتخابی شما قابلیت رشد و گسترش دارد؟

 

برخی حوزه ها و موضوعات انتخابی قابلیت رشد و گسترش ندارند...
 برخی از حوزه ها و موضوعات انتخابی ویژگی های ذکر شده را دارند، اما به اندازه ی
کافی بزرگ نیستند
 قابلیت درآمدزایی دایمی ندارند
 ممکن است سودآور باشند اما رشد آن کسب و کار و حوزه کمی دشوار است...
 مثال: بارداری، شیردهی کودکان، راه های درمان افسردگی ناشی از شکست در روابط
عاطفی و طالق

 

چگونه حوزه های کوچک را به حوزه های بزرگتر و با درآمدزایی بیشتر و طوالنی مدت تر تبدیل کنیم؟
 مشکل این نوع کسب و کارها و حوزه ها < ذاتا قابلیت رشد زیاد ندارد!
 راهکار: این نوع کسب و کارها قابلیت رشد اقفی دارند
 تولید آموزش ها و بخش های مرحله وار و مرتبط به محصول فعلی
»تولید محصوالت زنجیره ای همراه با تغییر شرایط کاربران«
 مثال: دوران بارداری < مادر شدن < ...

 

رشد افقی حوزه و موضوع انتخابی
 اگر در زمینه ی خاصی بتوانید به دیگران کمک
کنید اعتبار و ارزش ویژه ای در نظر آنها پیدا خواهید کرد
 در اینصورت به راحتی از سایر محصوالت و خدمات دیگر
شما نیز استقبال می شو

 

اما چگونه... ؟!
 اگر حس کردید که حوزه و موضوع انتخابی شما قابلیت رشد و گسترش بیشتر ندارد، از
تکنیک رشد افقی کمک بگیرید.از خود بپرسید...
 گام بعدی چیست؟
 مثال: شکست در روابط عاطفی < آموزش ایجاد روابط موفق عاطفی < تکنیک های
موفقیت و عزت نفس
 رهایی ورشکستگی مالی < دستیابی به درآمد مناسب < استقالل مالی

 

به یاد داشته باشید...
 برخی از حوزه ها و موضوعات کسب و کار ذاتا قابلیت رشد چندانی ندارند...
 اما می توانند به گزینه های بسیار سودآور و درآمدزایی تبدیل شوند، اگر بتوانید
مرحله به مرحله کاربران خود را به گام بعدی و حوزه ی جدید مرتبط هدایت
کنید...

 

آشنایی با نیاز ها و خواسته های واقعی بازار
هدف و مخاطبان کسب و کار اینترنتی خود

چگونه بهترین و بیشترین نرخ تبدیل را داشته باشیم!
 چرا باید مخاطبان و بازار هدف خود را بشناسیم؟
 چگونه مخاطبان و بازار هدف خود را بشناسیم؟
 به دنبال چه باشیم؟
 از آنها چه بپرسیم؟
 چگونه می توان این پاسخ ها را گردآوری کرد؟

 

چرا باید مخاطبان و بازار هدف خود را شناسایی کنیم؟
 به مخاطبان خود چیزی را ارایه بدهید که واقعا
خواهانش هستند، نه آنچه شما فکر می کنید مورد
نیاز آنهاست.

از مخطبان و افراد حاضر در بازار هدف
خود بپرسید که چه می خواهند؟!

 

از آنها چه بپرسیم؟
 سواالت، مسایل و دغدغه های فعلی آنها چیست؟
 چه می کنند؟
 به دنبال چه هستند؟
 در حال حاضر چه محصولات و خدماتی را خریداری می کنند؟
 بیشتر از چه جاهایی خرید می کنند؟
 برای خرید چه محصوالت و خدماتی حاضرند هزینه کنند؟
 نیازی را شناسایی کرده و آن را حل کنید و برایش راهکار ارایه دهید!
 تا می توانید دقیق باشید و با جزییات بیشتری به سواالت فوق پاسخ دهید

 

تا می توانید برای شناخت بیشتر مخاطبان
و بازار هدف خود تالش کنید

 

سواالت کمکی«
 عالیق مشتریان ایده آل شما چیست؟
 سن و سال مشتریان ایده آل شما؟
 محل و شرایط زندگی مشتریان ایده آل شما؟
 شغل و محل کار آنها؟
 میزان درآمد نسبی آنها؟
 مسایل و مشکالت اصلی آنها؟
 متاهل اند یا مجرد؟
 چه مواردی باعث نگرانی آنها می شود؟
 آرزوها و اهداف آنها؟
 سرگرمی و تفریح آنها؟
 چه مواردی باعث خوشحالی آنها می شود؟

 

رقبای شما چه می کنند؟
 آنها چه مواردی را به مشتریان ایده ال شما می فروشند؟
 چگونه این فروش صورت می گیرد؟
 هزینه ها و قیمت محصوالت و خدمات آنها؟

 

چگونه این پاسخ های طالیی را به دست آوریم؟
 فیسبوک
 دیجی کاال و سایت های مشابه
 سایت های موفق ترین های حوزه ی انتخابی تان
Amazon.com 
 گوگل )نام حوزه و موضوع انتخابی + نظرات/کامنت ها(
 آپارات، یو تیوب و ... )بررسی نظرات و کامنت های ویدیوهای مرتبط با کسب و کار و حوزه ی انتخابی شما(
 نظرسنجی ) سایت رایگان com.surveymonkey و ... (

 

مسایل و مشکالت مخاطبان تان را حل کنید، نه مسایل و مشکالتخودتان را !!!
 تنها به این علت که فکر می کنید موردی برای کاربران و مخاطبان تان مناسب است، به این
معنا نیست که می توانید با استقبال آنها رو به رو شوید.
 آنچه که واقعا خواهانش هستند را به آنها بفروشید، نه آنچه فکر می کنید باید داشته باشند!
 در مسیر اقیانوس حرکت کنید، سعی نکنید مسیر حرکت آب را تغییر دهید.

 

نکته طالیی و بسیار مهم:
 برای تولید محصوالت موفق و پر فروش باید بازار هدف خود را بشناسید و تا جایی
که ممکن است از عالیق و مشکالت آنها باخبر شوید.
 در این شرایط می توانید محصوالت و خدماتی را تولید کنید که به مراتب با اسقبال
بهتری رو به رو می شود.

 

آشنایی با حوزه های پر طرفدار، میزان
نسبی مخاطب و کلمات کلیدی سرچ شده در
گوگل مربوط به هر حوزه

 

حوزه موفقیت و درآمدزایی )ثروت(
 موفقیت مالی و درآمدزایی
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 22 میلیون نفر »50 %خانم ها / 50 %آقایان«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 چگونه ثروتمند شویم؟ / چگونه سرماه گذاری کنیم؟ / چگونه در ملک و طال سرمایه گذاری
کنیم؟ / درآمدزایی بادوام و باا

 

حوزه موفقیت و درآمدزایی )ثروت(
 موضوع: کارآفرینی
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 8 میلیون نفر »60 %آقایان / 40 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 چگونه بدون سرمایه اولیه کسب و کار خود را راه اندازی کنم؟ / چگونه کسب و کار اینترنتی خود را
راه اندازی کنم؟ / نکات مهم برای کارآفرینی/ چگونه کسب و کاری موفق و یک برند خوب را ایجاد
کنم؟ / ایده های کار آفرینی/ کسب و کارهای سودآور و درآمدزا

 

 

حوزه موفقیت و درآمدزایی )ثروت(
 موضوع: مدیریت زمان و درآمدزایی
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(:2.1 میلیون نفر »45 %آقایان / 55 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 کسب درآمد در خانه / کسب و کارهای سودآور و پر درآمد / مهارت های مدیریت زمان / مدیریت
زمان برای دانش آموزان و دانشجویان / چگونه همین حاال اقدام کنم و کارهایم را به تعویق نیندازم؟

 

حوزه موفقیت و درآمدزایی )ثروت(
 موضوع: بازاریابی اینترنتی
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(:7.5 میلیون نفر » 60 %آقایان / 40 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 ایمیل مارکتینگ / بازاریابی با اینستاگرام / بازاریابی با ابزارهای ارتباط جمعی / تبلیغات گوگل /
SEO / همکاری در فروش

 

حوزه موارد خود آموز:
 موضوع: آشپزی
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 5.3 میلیون نفر » 25 %آقاین / 75 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 دستور پخت غذاهای جدید و خوشمزه / غذاهای مغذی و اشتها آور / غذاهای رژیمی و خوشمزه /
دسرهای خوشمزه / برای شام چی بپزم؟

 

حوزه موارد خود آموز:
 موضوع: موفقیت و رشد و بهبود شخصی
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 11 میلیون نفر » 40 %آقایان / 60 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 قانون جذب / موفقیت / چگونه هدف گذاری کنیم؟ / چگونه ثروتمند شویم؟ / چگونه اقدام کنیم
و کارها را به بعد موکول نکنیم؟ / دستیابی به اهداف

 

حوزه موارد خود آموز:
 موضوع: مدیتیشن و علوم ذهنی
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 3 میلیون نفر » 45 %آقایان / 55 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 مدیتیشن / تجسم خالق / خلسه / تکنیک های سریع و راحت مدیتیشن و تجسم / مدیتیشن و
دستیابی به اهداف

 

حوزه موارد خود آموز:
 موضوع: هیپنوتیزم و ان ال پی
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 240 هزار نفر » 40 %آقایان / 60 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 هیپنوتیزم / افزایش حافظه به کمک هیپنوتیزم / خود هیپنوتیزم / آموزش خود هیپنوتیزم / ترک
سیگار به کمک هیپنوتیزم / کاهش وزن با هیپنوتیزم

 

حوزه موارد خود آموز:
 موضوع: قانون جذب
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 10 میلیون نفر » 35 %آقایان / 65 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 راز های قانون جذب / تکنیک های قانون جذب / آموزش قانون جذب / کتاب رایگان در باره
قانون جذب / تمرکز و قانون جذب / چگونه سریع تر از قانون جذب جواب بگیریم؟

 

حوزه موارد خود آموز:
 موضوع: معنویت و عرفان
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 25 میلیون نفر » 25 %آقایان / 75 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 مدیتیشن / آرامش درونی / یوگا / راز و نیاز با معبود و عبادت / چگونه به بهشت برویم؟

 

حوزه موارد خود آموز:
 موضوع: امرار معاش
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 1 میلیون نفر » 75 %آقایان / 25 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 وام / وام برای خرید خانه / استخدام / تکنیک های موفقیت در مصاحبه های شغلی و استخدام

 

حوزه سالمتی و تناسب اندام:
 موضوع: بادی بیلدینگ و عضله سازی
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 1 میلیون نفر » 75 %آقایان / 25 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 بدن سازی/ عضله سازی / سیکس پک / مکمل های ورزشی عضله ساز / تمرین های بدنسازی
برای عضله سازی فوری / برنامه غذایی برای عضله سازی فوری

 

حوزه سالمتی و تناسب اندام:
 موضوع: کاهش وزن ویژه آقایان
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 85 هزار نفر » 90 %آقایان / 10 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 کاهش وزن برای آقایان / کاهش وزن بدون رژیم غذایی / برنامه های غذایی برای کاهش وزن

 

حوزه سالمتی و تناسب اندام:
 موضوع: کاهش وزن ویژه خانم ها
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 370 هزار نفر »5 %آقایان / 95 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 کاهش وزن برای خانم ها / قرص های کاهش وزن / تمرینات کاهش وزن

 

حوزه سالمتی و تناسب اندام:
 موضوع: سالمتی و تندرستی
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 780 هزار نفر » 30 %آقایان / 70 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 مواد غذایی سالم / مکمل های غذایی / دستور پخت غذاهای سالم / درمان طبیعی و بدون دارو

 

حوزه سالمتی و تناسب اندام:
 موضوع: درمان بیماری های آقایان
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 11 میلیون نفر » 95 %آقایان / 5 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 درمان خودارضایی / ناتوانی جنسی / مکمل های سالمتی ویژه آقایان / غذاهای مغذی و سالم
برای آقایان

 

حوزه سالمتی و تناسب اندام:
 موضوع: درمان بیماری های خانم ها
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 18 میلیون نفر » 7 %آقایان / 93 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 بهداشت جنسی زنان / مکمل های سالمتی ویژه زنان / مواد مغذی مورد نیاز برای خانم ها /
عادت ماهانه

 

حوزه روابط عاطفی:
 موضوع: ازدواج
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 1.9 میلیون نفر » 40 %آقایان / 60 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 ازدواج موفق / چگونه همسر ایده آل خود را بیابیم؟ / طالق / رابطه ی جنسی و ازدواج / چگونه از
خیانت همسر خود جلوگیری کنیم

 

حوزه روابط عاطفی:
 موضوع: نکات ارتباطی ویژه آقایان
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 2 میلیون نفر » 75 %آقایان / 25 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 چگونه نامزد خود را سورپرایز کنیم؟ / چگونه از بروز مشاجره و دعوا در رابطه خود جلوگیری کنیم؟ /
بعد از دعوا به همسر یا نامزد خود چه بگوییم؟ / ایده های جذاب ویژه قرار مالقات های عاشقانه / ایده
های رمانتیک برای دوران نامزدی و آشنایی

 

حوزه روابط عاطفی:
 موضوع: نکات ارتباطی ویژه خانم ها
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 4 میلیون نفر » 10 %آقایان / 90 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 آیا او فرد مناسبی برای من است؟ / با او ازدواج کنم؟ / از او بخواهم که با من ازدواج کند؟ /آیا
بدون او می توانم به زندگی خود ادامه دهم؟ / چگونه او را ترغیب کنم تا از من خواستگاری کند؟


حوزه روابط عاطفی:
 موضوع: چگونه رابطه ی از دست رفته ی خود را مجددا به دست آوریم؟
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 800 هزار نفر » 55 %آقایان / 45 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 میخواهم که برگردد / چگونه می توانم دوباره او را به خود جذب کنم؟ / چه کنم تا دوباره عاشق
من شود؟ / آیا می توان رابطه ی کات شده ی خود را دوباره ترمیم کنم؟

 

حوزه روابط عاطفی:
 موضوع: نکات ارتباطی اولین قرار مالقات ها و دوران آشنایی ویژه آقایان
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 3 میلیون نفر » 90 %آقایان / 10 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 چگونه او را جذب کنم؟ / نیمه گمشده خود را کجا پیدا کنم؟ / در اولین برخورد چگونه ظاهر
شوم؟

 

حوزه روابط عاطفی:
 موضوع: نکات ارتباطی اولین قرار مالقات ها و دوران آشنایی ویژه خانم ها
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 980 هزار نفر » 10 %آقایان / 90 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 ایده های جذاب برای اولین قرار مالقات/ نیمه گمشده خود را کجا پیدا کنم؟ / در اولین برخورد
چگونه ظاهر شوم؟

 

حوزه روابط عاطفی:
 موضوع: مسایل جنسی در زندگی مشترک
 عالقه مندان و مخاطبان به این حوزه )بین المللی(: 12میلیون نفر » 75 %آقایان / 25 %خانم ها«
 بیشترین کلمات و عبارت های کلیدی سرچ شده در گوگل:
 چگونه رابطه ی زناشویی بهتری داشته باشیم؟ / ایده های جذاب برای روابط زناشویی / روش
های رسیدن زوجین به ارگاسم

 

مطالب آموزشی جلسه اول
 کسب و کار اینترنتی » marketing information digital »
چیست؟
 چه تفاوتی بین روش های نوین بازاریابی و درآمدزایی و روش سنتی آن وجود دارد؟
 چرا راه اندازی کسب و کار اینترنتی بهترین راهکار ممکن است؟
 استراتژی ها و تکنیک های ضروری ویژه افرادی که در آغاز راه هستند!

 

کسب و کار اینترنتی چیست؟
 فروش محصوالت و خدمات دیجیتالی
و برند سازی در دنیای مجازی و اینترنت
به کمک وبسایت، ایمیل
و رسانه های ارتباط جمعی

 

چرا کسب و کار اینترنتی؟
 3 دلیل اصلی: وجود فرصت های عالی، قابلیت رشد و توسعه باال، سودآوری و
درآمدزایی عالی!
 بررسی سایر دالیل ارجحیت کسب و کارهای اینترنتی بر روش های سنتی
درآمدزایی و اشتغال زایی

 

هزینه ی بسیار جزیی برای شروع کسب و کار!
 هزینه برای شروع و راه اندازی یک کسب و کار
اینترنتی نسبت به روش های سنتی بازاریابی و
و اشغال زایی به مراتب کمتر است!

 

هزینه ی بسیار جزیی برای شروع کسب و کار!
 با یک برنامه ی اجرایی هدفمند می توان کسب و کار اینترنتی ای را راه اندازی کرد که می تواند:
 در برابر غول های اینترنتی تبلیغ کند!
 در زمانی کوتاه مشتریانی خوب و باکیفیت جذب کند!
 به راحتی و به سرعت افراد عالقه مند را به خود جذب کند!
 قابلیت رشد و گسترش به مراتب سریع تری داشته باشد!
 درآمدزایی خوب و رو به رشدی داشته باشد و ...

در کسب و کار اینترنتی می توان در زمانی کوتاه به
درآمدزایی رسید و می توان کسب و کاری بادوام و
رو به رشد را شکل داد

 

زودبازده و بادوام!
 به راحتی و در زمانی کوتاه »اغلب چند ساعت تا چند روز« می توانید تبلیغات و اثربخشی استراتژی هایی که به کار
می برید را ارزیابی کنید
 می توانید از کسب و کار اینترنتی خود فیدبک بگیرید:
 چند نفر از سایت شما بازدید کرده اند؟
 چندنفر از بازدیدکنندگان از سایت شما به کسب و کار شما عالقه نشان داده اند؟
 چقدر فروش داشته اید؟
 چه تعداد از بازدیدکنندگان از سایت شما، در سایت تان عضو شده اند؟

 

تمامی فاکتورهای موفقیت یک کسب و کار اینترنتی به راحتی قابلاندازه گیری
است!
 در کسب و کار اینترنتی به راحتی می توانید کیفیت و اثربخشی نحوه ی بازاریابی خود را ارزیابی کنید و در صورت نیاز تغییرات الزم را
اعمال کنید.
 بر خالف تبلیغات و بازاریابی سنتی » تبلیغات تلویزیونی و ...« در تبلیغات اینترنتی به راحتی متوجه می شوید که:
 تبلیغات دیجیتالی شما چندبار به نمایش درآمده؟
 چندبار بر روی تبلیغات شما کلیک شده؟
 کدام پیشنهاد شما برای کاربران سایت تان جذاب تر بوده؟
 اکثر کاربران چه تعداد صفحاتی از سایت شما را دیده اند و ...

 

تمامی فاکتورهای موفقیت یک کسب و کار اینترنتی بهراحتی قابل
اندازه گیری است!
 زمانی که یک مدل کسب و کار کم هزینه و بادوام باشه و معیارهایی قابل اندازه
گیری داشته باشد، نمونه ی بارز یک مدل کسب و کار موفق است که می تواند
پیشرفت و سود چشمگیری برای شما به همراه داشته باشد و خوشبختانه دیجیتال
مارکتینگ هرسه این فاکتورها را دارد.

 

استراتژی ها و تکنیک های کسب موفقیت در کسب و کار
اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ ویژه شروع کسبو کار اینترنتی

برند سازی:برند اختصاصی خود را شکل دهید!
 نکات مهمی که قبل از برندسازی باید بدانید:
نام وبسایت شما »دامین« باید به راحتی در ذهن بماند:
سعی کنید در انتخاب دامین منحصر به فرد و خالق بوده و
نامی را انتخاب کنید که به راحتی در ذهن بماند.

 

برند سازی:برند اختصاصی خود را شکل دهید!
 کسب و کار اینترنتی شما باید دارای لوگوی اختصاصی باشد
 برای کسب و کار خود ایمیل تجاری تعریف کنید
 در فضاهای مجازی گسترده تری حضور داشته باشید

کاری کنید تا کاربران سایت تان به طرفداران پر و پاقرص شما تبدیل شوند!
 اگر کسب و کار شما برای کاربران تان جذابیت داشته
داشته باشد و کاری کنید که کاربران سات تان به طرفدارن
پر و پا قرص شما تبدیل شوند، موفقیت کسب و کار اینترنتی
شما تضمینی است.

 

چرا محصوالت شخصی خود را تولید کنیم؟
 همکاری در فروش و PLR مارکتینگ می تواند گزنه های خوب و حتی عالی برای شروع کسب و کار
اینترنتی باشد و اگر بتوانید محصولی خوب و باکیفیت را به کاربران خود معرفی کنید، نه تنها به درآمدزایی
می رسید بلکه به خاطر این پیشنهاد عالی، کاربران تان شما را خیلی دوست خواهند داشت. اما با این وجود
باز هم گزینه ی بهتری برای ارایه وجود دارد. چه گزینه ای؟
» تولید محصوالت و خدمات دیجیتالی شخصی شما«
 اگر این کار را به خوبی انجام دهید می توانید درآمدزایی بسیار بیشتری داشته باشید، برندسازی کنید و
اعتبار برای خود کسب کنید و در نهایت به دیگران کمک کنید تا زندگی بهتری را تجربه کنند و آنها نیز
وارد پروسه ی درآمدزایی شوند!

 

قیف فروش و سود آوری باالا!
 محصوالت آموزشی و دیجیتالی کم هزینه »شماره 1»
 محصوالت آموزشی حرفه ای »شماره 2»
 مشاوره های حضوری و وبیناری »شماره3»
 خدمات ویژه و اختصاصی »شماره 4»

 

قیف فروش و سودآوری باال چیست؟
 قیف فروش و سودآوری باال شامل زنجیره ای از محصوالت و خدمات شماست که به صورت
پیوسته و زنجیره ای به هر مشتریان تان عرضه می شود.
 مثال: فرض کنید به یک فست فود رفته اید تا یک پیتزا یا همبرگر سفارش دهید. پس از سفارش،
صندوقدار از شما می پرسد که آیا تمایل دارید نوشابه، ساالد، سیب زمینی و ... را نیز سفارش
دهید؟ این مثال، نمونه ای از یک قیف فروش بسیار ساده است!
 تجربه و آزمایش های علمی نشان داده که استفاده هر از گاهی از تکنیک قیف فروش می تواند به
صورت فوری، سودآوری هر کسب و کاری را بیشتر کند!

 

قیف فروش و سودآوری باال چیست؟
 به صورت خالصه و مختصر، هدف هر قیف فروش و
سودآوری این است که مشتریان فعلی شما را متقاعد
و ترغیب کند که محصوالت و خدمات بیشتری از
شرکت »یا کسب و کار« شما خریداری کنند

 

6گام تا راه اندازی کسب و کار اینترنتی و حضور در دنیای مجازی

6 گام ضروری که برای راه اندازی امپراطوری دیجیتالی خود باید بردارید:
 گام اول: انتخاب حوزه ی فعالیت اینترنتی
 گام دوم: ساخت یک صفحه ی لندینگ پیج
 گام سوم: انتخاب و استفاده از یک سرویس ایمیل مارکتینگ
 گام چهارم: تهیه هدیه رایگان
 گام پنجم: تهیه )یا نگارش( ایمیل های ارسالی
 گام ششم: جذب ترافیک و بازدید کننده به لندینگ پیج خود

 

چگونه یک حوزه ی فعالیت اینترنتی سودآور و درآمدزا انتخاب کنیم؟
 زمانی که می خواهید یک حوزه ی فعالیت سودآور برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی جدیدی را
انتخاب کنید، همواره این 4 سوال را از خود بپرسید:
 آیا در این حوزه ی انتخابی گزینه های زیادی )محصوالت و خدمات( برای خرید و فروش وجود دارد؟
 آیا این حوزه ی انتخابی خریدار و مشتری بالقوه دارد؟
 آیا من می توانم در این حوزه انتخابی کسب و کار سودآور و موفقی را شکل دهم؟
 آیا قلبا این حوزه ی انتخابی را دوست دارم

 

 

اهمیت جذب ترافیک و بازدید کننده
 ترافیک بیشتر برابر است با دیده شدن بیشتر سایت شما
 دیده شدن بیشتر سایت شما برابر است با جذب کاربر بیشتر
 جذب کاربر بیشتر برابر است با مشتری بالقوه بیشتر
 مشتری بیشتر برابر است با فروش بیشتر
 فروش بیشتر برابر است با سودآوری بیشتر و درآمدزایی باال
 سودآوری باال برابر است با رشد و اعتبار بیشتر کسب و کار شما

 

برای جذب ترافیک و بازدید کننده به سایت خود به یکی از این دو نیاز دارید: پول یا زمان!
 اگر پول زیادی برای سرمایه گذاری بر روی چذب ترافیک ندارید، اما زمان زیادی در اختیار دارید می توانید از روش های جذب ترافیک رایگان برای جذب بازدیدکننده استفاده کنید.)انتشار
مطالب رایگان در اینترنت، وبالگ نویسی، فروم نویسی و ... (
 تمامی این ها روش های خوبی برای جذب ترافیک می باشد اما اکثرا بسیار زمان بر است.
 اگر زمان کافی ندارید می بایست کمی هزینه کرده و با استفاده از انواع روش های تبلیغاتی ترافیک به سایت خود جذب کنید.
 قانون تکامل/ با کسب و کار خود رشد کنید، وسوسه نشوید که در آغاز کار هزینه ی بیش از حد برای خود ایجاد کنید!
 بهترین و سریع ترین روش جذب ترافیک رایگان: انتشار کتاب و مقاالت رایگان در سایت های انتشار کتب الکترونیکی رایگان مثل:
www.ketabesabz.com 
www.takbook.com 
www.irebooks.com 
... و www.parsbook.org

 

کلیدهای طالیی برای انتخاب یک حوزه ی مناسب و سودآور
 کسب و کاری می تواند سودآور و درآمدزا باشد که افرادی خواهان و عالقه مند به محصوالت و
خدمات آن کسب و کار وجود داشته باشد که حاضر به سرمایه گذاری و خرید محصوالت آن کسب و
کار باشند!
 باید کسب و کار اینترنتی و حوزه ی فعالیت انتخابی خود را دوست داشته باشید! عشق و عالقه به کاری
که انجام می دهید به صورت چشمگیری موفقیت شما را بیشتر می کند.
 هرچه گزینه های بیشتری برای عرضه داشته باشید، میزان درآمدزایی و سودآوری کسب و کار اینترنتی
شما افزایش پیدا می کند.

 

آشنایی بیشتر با مخاطبان و عالقه مندان به کسب و کار اینترنتی خود
 برنامه ریزی و پلن اجرایی پیش از اقدام، مانع اقدامات ضعیف و عملکرد نامناسب می شود!
 اگر برای موفقیت کسب و کار اینترنتی خود برنامه ریزی نکنید و هدفمند به پیش نروید،
»if you fail to plan, you plan to fail « !هستید شکست به محکوم
 مخاطبان و بازار هدف شما به چه مواردی عالقه مند هستند؟
 نیازها و خواسته های اصلی مخاطبان شما چیست؟
 کار تحقیق و بررسی خود را از اینجا شروع کنید!

 

در تحقیقات و بررسی های خود به دنبال چه باشیم؟
 آیا سودآور و درآمدزاست؟
 آیا خواهان و مخاطب زیادی برای آن وجود دارد؟
 سواالت و مشکالت فعلی این افراد چیست؟
 این افراد بیشتر به دنبال چه هستند؟
 این افراد بیشتر چه چیزهایی را خریداری می کنند؟
 این افراد بیشتر بر روی چه مواردی سرمایه گذاری می کنند و برای چه مواردی پول خرج می کنند؟
 سن و سال، تحصیالت، جنسیت و ... مخاطبان شما چگونه است؟
 تا جایی که می توانید خاص و منحصر به فرد باشید و در انتخاب حوزه ی مورد عالقه تان دقیق باشید!
 نیازهای موجود را بیابید و راهکاری برای آنها ارایه دهید

 

 

رقبای شما در بازار فعلی چه می کنند؟
 چه می فروشند؟
 چگونه می فروشند؟
 هزینه ی محصوالت و خدماتی که ارایه می دهند چگونه است؟

 

منابع تحقیق و بررسی ما چه باشد؟
“facebook.com” فیسبوک 
“digikala.com” کاال دیجی 
Magazines.com 
“google.com” گوگل 
“amazon.com” آمازون 
“clickbank.com” بانک کلیک 
Similarsites.com 
Similarweb.com 
 بررسی تبلیغات سایت های پر بازدید ایرانی و ...

 

چند نکته ی طالیی:
 به جای کاربران خود تصمیم نگیرید! اینکه شما چیزی را برای دیگران خوب و عالی بدانید، به معنی استقبال آنها
از این پیشنهاد نیست. با تحقیق و بررسی سعی کنید گزینه هایی را انتخاب کنید که متناسب و در راستای سالیق
و عالیق کاربران شما و عالقه مندان به حوزه ی انتخابی شماست!
 چیزهایی را به کاربران خود بفروشید که خواهانش هستند، نه چیزهایی که خودتان فکر می کنید مورد نیاز
آنهاست!
« در آغاز کار« در راستای مسیر و جریان اقیانوس حرکت کنید، سعی کنید به زور و با تالش فراوان مسیر
حرکت آب را تغییر دهید!
 سعی کنید تا می توانید بیشتر با عالیق و سالیق کاربران خود آشنا شوید تا بتوانید دقیقا محصوالت و خدماتی را
به آنها ارایه دهید که متناسب و مورد عالیقه ی آنهاست. این امر عالوه بر افزایش چشمگیر سودآوری و
درآمدزایی کسب و کار تان، به شما کمک می کند تا کاربرانی پر و پاقرص داشته باشید.

 

 

 

چگونه یک فایل wordرا به PDFتبدیل کنیم؟

 

سیستم ها و سایت های آنالین بسیار زیادی در دنیای مجازی وجود دارد که به شما کمک می کند
تا اغلب فرمت های موجود مثل ورد، اکسل، پاورپوینت و ... را به فایل پی دی اف تبدیل کنید.
»www.freepdfconvert.com «

چگونه فایل های PDFخود را به لینک های قابل دانلود تبدیل
کنید تا کاربران و اعضای سایت شما بتوانند آن را دانلود کنند؟
 استفاده از سایت فایل شرینگ دراپ باکس
www.dropbox.com
 استفاده از سایت فایل شرینگ پیکوفایل و سایر سایت های مشابه فارسی
www.picofile.com

 

بررسی کلی و اجمالی 8 نوع محصول دیجیتالی ای که می توانید آن را تولید کنید

سه محصول دیجیتالی- دانلودی اصلی برای راه اندازی
کسب و کار اینترنتی
 1 :کتاب / کتاب الکترونیکی
 2 :دوره های صوتی
 3 :دوره های ویدیویی و تصویری

 

محصوالت متنی
 کتاب الکترونیکی، چک لیست، کتابچه تمرینی
 تولید بسیار سریع و راحت

 

محصوالت دانلودی صوتی
محصوالت دانلودی با ارزش باالتر
 برای تولید این محصول دو مورد نیاز است:
میکروفون )ویس ریکوردر(، برنامه ادیت فایل های صوتی
 هزینه بسیار جزیی برای تولید!

 

دوره های تصویری دانلودی
 ارزشمندترین نوع محصوالت دانلودی
 انواع: فیلم برداری مستقیم، فیلم برداری از صفحه کامپیوتر
 هزینه تولید:
بسیار راحت تر و کم هزینه تر از آنچه تصور می کنید

 

سایر محصوالت دانلودی
 4 :ابزارها و برنامه ها و نرم افزارها
 5 :مصاحبه ها
 6 :عضویت های ماهانه

 

محصوالت گران قیمت
 7 :جلسات مشاوره ای گران قیمت حضوری یا آنالین
 8 :ورکشاپ های حضوری یا آنالین

 

مشاوره های حضوری و آنالین
 در نهایت می توانید جلسات مشاوره ای و اختصاصی
بسیار گران قیمت و اختصاصی داشته باشید.
 به محض اینکه اعتماد سازی اولیه بین شما و کاربران
شما شکل گرفت، پیشنهادهای مشاوره دریافت خواهید کرد

 

کتاب های الکترونیکی PDF
 رایج ترین نوع محصوالت متنی
 ایده های رایج برای تولید ای بوک ها:
 چگونه؟ آموزش های متنی »چگونه ...؟« که بر اساس آموخته ها و تجربیات شخصی شماست که
مثال می تواند چگونگی انجام یک کار را به صورت گام به گام توضیح دهد
 نسخه های مکتوب مصاحبه با یک فرد متخصص، و یا مجمئعه ای مکتوب از چند مصاحبه
 مجموعه های گردآوری شده، داستان های شخصی و تجریبات موفق سایر افراد که چگونه به
موفقیت های به خصوصی دست پیدا کرده اند.

 

قیمت گذاری محصوالت دانلودی بر اساس موضوع و حوزه ی انتخابی متفاوت
است، اما هزینه های رایج برای محصوالت متنی دانلودی بین 10 الی 99 هزارتومان
می باشد

انواع محصوالت صوتی«
 رکورد صوتی »آموزش و صحبت کردن و ضبط به کمک انواع ویس رکوردرها«
 فایل های صوتی seminars tele
 مصاحبه های صوتی
 بخش صوتی وبینارهای ضبط شده و آفالین

 

انواع فرمت های قابل ارایه«
 فایل های mp3 قابل دانلود
 سی دی های صوتی
 ارایه فایل های صوتی آموزشی بر روی فلش!

 

اگر از تولید محصوالت صوتی واهمه دارید...
 می توانید فردی خوش صدا و با استعداد را به صورت پروژه ای استخدام کنید تا این
فایل را با صدای خودشان برای شما ایجاد کنند
 کمک گرفتن از فری لنس های متخصص برای ادیت فایل های شما و حذف موارد
اضافی و ناخواسته ی موجود در فایل های صوتی شما.
 مثال: سایت های فری لنس ایرانی مثل پونیشا و com.anjammidam و
... )سرچ در گوگل(

 

ابزارهای مورد نیاز شما«
 نرم افزارهای ضبط و ادیت صدا
»www.audacityteam.org « audacity رایگان افزار نرم 
»www.ableton.com « live Ableton ای افزارحرف نر

 

فایل های mp3 دانلودی »بین 20 الی 80 هزار تومان«
 پکیج های صوتی بر روی سی دی: »80 الی 190 هزار تومان«

 

انواع فایل های ویدیویی«
 فیلمبرداری از صفحه کامپیوتر
 فیلمبرداری به صورت مستقیم
 فیلمبرداری از برنامه های زنده

 

انواع فرمت های ویدیویی«
 برنامه های آنالین و زنده ویدیویی
 فایل های ویدیویی دانلودی )mp4/avi)
DVD ارایه 

 

فیلمبرداری از صفحه کامپیوتر
 مجبور نیستید که صرفا خود را به استفاده از فایل پاورپوینت محدود کنید
 می توانید از برنامه ماکروسافت ورد، پینت و ... کمک گرفته و در حین اینکه
صحبت می کنید گام به گام و به صورت پویا نکات کلیدی را نیز یاد داشت کنید.
 آنچه آموزش می دهید را به صورت عملی نشان دهید...

 

ابزارهای مورد نیاز«
 برنامه ها و نرم افزارهای فیلمبرداری از دسکتاپ+ میکروفون مناسب
Camtasia studio 
Snagit 
screenflow

 

 

همیت قیمت گذاری«
 بسیار مهم!
 قیمت گذاری، گام های بعدی شما را مشخص
می کند!
 نحوه ی معرفی یک محصول 50 هزار تومانی
با نحوه ی معرفی یک محصول 2 میلیون تومانی
کامال تفاوت دارد.

 

حقیقتی پیرامون محصوالت گران قیمت«
 قیمت پایین همیشه بهترین گزینه نیست
 در برخی موارد هزینه پایین صرفا منجر به فروش کمتر می شود
 به جای تمرکز بر قیمت گذاری پایین سعی کنید، بهترین قیمت و هزینه را بر اساس
این فاکتورها برای محصول خود تعیین کنید:
 ارزش آفرینی محصول شما/ برند شما/ بازار هدف شما/میزان سودآوری کمپین شما

 

 

ارزش آفرینی محصول شما«
 محصول شما چه میزان ارزش آفرینی ای در زندگی مشتریان تان
خواهد داشت؟
 سعی کنید برای مزایای محصول خود و مزایایی که در زندگی
مشتریان شما ایجاد می کند، یک ارزش مالی تعیین کنید

 

بازار هدف«
 سایر افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، چگونه برای محصوالت
خود قیمت گذاری می کنند؟
 مشتریان شما تا چه میزان هزینه یا را پرداخت می کنند؟

 

برند تجاری شما«
 هرچه برند بزرگ تری داشته باشید و اعتبار بیشتری کسب کرده باشید، می توانید
محصول گران قیمت تری را عرضه کنید

 

سودآور بودن برای شما«
 در نهایت، باید قیمت محصوالت به گونه ای
انتخاب شود که برای شما سودآور باشد.
 بهترین قیمت را با تست و آزمون و خطا
خواهید یافت.

 

به یاد داشته باشید..
 قاعده و قانون ثابتی برای قیمت گذاری محصوالت وجود ندارد، سعی کنید قیمت
گذاری شما بر اساس این چهار فاکتور باشد...
 ارزش آفرینی محصول شما/ برند شما/ بازار هدف شما/میزان سودآوری کمپین شما

 

آنچه در حال حاضر در بازار هدف شما جواب می دهد را شناسایی کنید
 محصولی کمی بهتر از آن تولید کنید: محصول بهتر/ بازاریابی بهتر

 

جایگاه اختصاصی فروش شما
 آنچه باعث تمایز شما از رقبای تان می شود
 از طراحی ظاهری گرفته تا نحوه جذب ترافیک
و ایمیل های تبلیغاتی و فروش و ... .

 

قالب
 قبل از تولید محصوالت خود به فکر قالب خود باشید
 قالب: آنچه توجه مشتری را به خود جلب می کند

 

پیشنهاد و قول های بهتر«
 کاهش وزن 4 کیلوگرمی در 2 هفته!
 تنها با 100 هزار تومان کسب و کار
خود را راه اندازی کنید!
 بدون تغییر برنامه غذایی خود، وزن خود
خود را تا 7 کیلوگرم افزایش دهید و عضله
سازی کنید!

 

محتوای بهتر«مثال:
 جدیدترین برنامه های غذایی بر اساس جدیدترین تحقیقات صورت گرفته
 چگونه از برنامه های ارتباط جمعی برای فروش بیشتر استفاده کنیم
 چگونه دقیقا فرد ایده آل خود را به زندگی مان جذب کنیم

 

یده های برای بازاریابی و فروش هدفمند«
 درآمدزایی< درآمدزایی با نویسندگی
 عضله سازی < عضله سازی حرفه ای ویژه ورزشکاران
 ارتباطات < ارتباطات حرفه ای در بیزنس و کسب و کار
 سالمتی و تناسب اندام < رژیم های غذایی به خصوص

 

چگونه بهترین نام را برای محصوالت خود انتخاب کنیم؟

نام گذاری محصول باید در اولین وهله و پیش از تولید محصول صورت گیرد.
 این بخش به شما کمک می کند تا منحصر به فرد ظاهر شوید و در ذهن مخاطبان
خود باقی بمانید.
 نام محصول شما باید بازتاب دهنده ی تفاوت محصول شما با سایر رقبای شما باشد
و در عین حال برانگیزاننده ی حس کنجکاوی مخاطبان تان نیز باشد

 

سعی کنید نام محصول خود را به گونه ای انتخاب کنید که به راحتی در ذهن
مخاطبان شما باقی بماند.
 نام محصول انتخابی ترجیحا بیش از 4 کلمه نباشد!
 طوفان ذهنی »حداقل 20 نام را یادداشت کرده و سپس از بین آنها بهترین گزینه
ممکن را انتخاب کنید


اگر تمایل دارید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید، لینک زیر را کپی کنید و در محل مورد نظر قرار دهید.
(برای کپی کردن لینک، دست خود را روی کادر زیر نگه دارد و بعد کپی کنید)
تولید محصولات دانلودی برای فروش در اینترنت | تولید محصولات دیجیتال
http://sidaa.ir/article/21/view

نظرتان را ارسال کنید

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند