شبکه های موردی، حسگر بی سیم و مسیریابی در آنها

شبکه های موردی، حسگر بی سیم و مسیریابی در آنها

کد فایل:27678
دسته بندی: پروژه » دانلود پروژه های آماده دانشجویی
نوع فایل:متفرقه

تعداد مشاهده: 188 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 91

حجم فایل:1,780 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • در این پروژه در مورد شبکه های موردی manet و شبکه های حسگر بی سیم تحقیق به عمل رسیده است.ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ از ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد ﮔﺮه ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. اﻣﻨﻴﺖ درﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردي از وﺿﻌﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﻳﺮا دراﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻴﻢ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎدﮔﻲ ﺷﻨﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل، اﻣﻜﺎن ﺟﻌﻞ ﻫﻮﻳﺖ اﻓﺮاد،‫‫ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدن و ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ، ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻠﻴﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎري و ﻏﻴﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد اﻣﻨﻴﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردي، اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ اﻣﻦ در اﻳﻦ شبکه ها اﺳﺖ.در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻼش زﻳﺎدي ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ اﻣﻦ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎي,SRP ,SAODV ,ARAN SEAD ,ARIADNE‫‪وﻏﻴﺮه اﺷﺎره ﻛﺮد وﻟﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ داراي ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻤﺒﻮد ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﻪ ﻫﻢ از‫ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﻴﺖ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد. هم چنین مزایا، معایب، خصوصیات، کاربردها وعملکردهای شبکه های موردی و شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. شبکه های موردی جزء همان شبکه های محلی کامپیوتر است اما با این تفاوت که سیستم شبکه محلی موبایل ها نیز در آن قرار گرفته است.

  فهرست :

  معرفی شبکه های موردی

  آشنايي با شبكه هاي بي سيم مبتني بر بلوتوث

  شبكه هاي ad hoc

  ايجاد شبكه به كمك بلوتوث

  چگونگی شبکه کردن ابزارهاي مجهز به بلوتوث

  نتیجه گیری

  فصل دوم : ساختار شبکه های MANET

  ساختار شبکه های MANET

  خصوصيات MANET

  معايب MANET

  نتیجه گیری

  فصل سوم : شبکه های بی سیم ادهاک

  معرفی شبکه‌های بی‌سیم ادهاک

  انواع شبکه‌های ادهاک

  شبکه های حسگر هوشمند

  شبکه های موبایل ادهاک

  مزایای شبکه های ادهاک

  محدودیت‌های شبکه‌ ادهاک

  چالش‌های امنیتی در شبکه ادهاک

  کاربردهای شبکه ادهاک

  sensor webs

  خصوصیات شبکه‌های ادهاک

  فقدان زیر ساخت

  استفاده از لینک بی سیم

  جند پرشی بودن

  خود مختاری نودها در تغییر مکان

  امنیت در شبکه‌های بی سیم

  مقایسه شبکه های بی سیم و سیمی از لحاظ امنیتی

  آسیب پذیری شبکه های ادهاک

  حملات علیه شبکه های ادهاک

  روش های امنیتی در شبکه‌های بی سیم

  wep

  ssid

  mac

  انواع شبکه‌های موردی بی‌سیم

  نتیجه گیری

  فصل چهارم: شبکه های موبایل Ad hoc

  شبکه های موبایل Ad hoc

  شبکه های موبایل نسل یک شبکه های AMPS

  شبکه های موبایل نسل دو شبکه های GSM و EDGE

  نسل کنونی شبکه های مخابرات سیار سلولی

  مقایسه فنی شبکه های تلفن همراه(نسل سوم و چهارم)

  نتیجه گیری

  بخش دوم : شبکه های حسگر بی سیم

  فصل اول : شبکه های حسگر بی سیم

  مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی سیم

  معماری شبکه های حسگرهای بی سیم

  شبکه ستاره ای

  شبکه توری mesh network

  zig bee

  نتیجه گیری

  فصل دوم : کاربرد شبکه های حسگر بی سیم

  نظارت بر سازه های هوشمند

  اتوماسیون صنعتی

  پیشرفتهای آینده

  معماری شبکه حسگر بی سیم

  نظارت بر محیط

  مشخصه های شبکه حسگر بی سیم

  استانداردهای شبکه حسگر بی سیم

  خصوصيات شبكه حسگر بي سيم

  کاربردهای شبكه حسگر بي سيم

  ویژگی‌های عمومی شبكه حسگر بی سیم

  چالش های شبکه حسگر بی سیم

  مزایای شبکه حسگر بی سیم

  معرفی شبکه‌های بی‌¬¬سیم(WIFI)

  نتیجه گیری

  بخش سوم:مسیر یابی

  فصل اول:مسیر یابی شبکه های ادهاک

  پروتکل‌های مسیریابی

  table driven protocols

  on demand protocols

  hybird protocols

  پروتکل‌های روش اول مسیر یابی

  DSDV

  WRP

  CSGR

  STAR

  پروتکل‌های روش دوم مسیر یابی

  SSR

  DSR

  TORA

  AODV

  RDMAR

  نتیجه گیری

  فصل دوم:مسیر یابی شبکه های حسگر

  محدودیت‌های سخت‌افزاری یک گره حسگر

  روش‌های مسیریابی در شبکه‌های حسگر

  روش سیل آسا

  روش شایعه پراکنی

  روش SPIN

  روش انتشار هدایت شده

  نتیجه گیری

  نتیجه گیری


  برچسب ها: آسیب پذیری شبکه های ادهاک آشنايي با شبكه هاي بي سيم مبتني بر بلوتوث استانداردهای شبکه حسگر بی سیم استفاده از لینک بی سیم امنیت در شبکه‌های بی سیم انواع شبکه‌های ادهاک ايجاد شبكه به كمك بلوتوث چالش‌های امنیتی در شبکه ادهاک خصوصيات MANET روش ه
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.