فایل های دیگر این دسته

پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران قیمت: 150,000 تومان
مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي قیمت: 35,000 تومان
مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی قیمت: 7,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها قیمت: 98,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو قیمت: 120,000 تومان
اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی قیمت: 20,000 تومان

اقتصادشهر ميانه 28 ص

اقتصادشهر ميانه 28 ص - ‏2 ‏مقدمه : ‏ اقتصاد شهري ا ز شاخه هاي تخصصي ا قتصاد ا ست كه عموماً بر حسب نوع و چگونگي شهر ‎‎‎‎، به بررسي نقا طي ا ز باف...

کد فایل:9372
دسته بندی: انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقاله

تعداد مشاهده: 3024 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل:42 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 41 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏2
  ‏مقدمه :
  ‏ اقتصاد شهري ا ز شاخه هاي تخصصي ا قتصاد ا ست كه عموماً بر حسب نوع و چگونگي شهر ‎‎‎‎، به بررسي نقا طي ا ز بافت شهر يا منطقه شهري يا خود شهر مي پردا زد . اين بررسي مي تواند در زمينه هاي چگونگي توليد و توزيع شهري و بين شهري كالا ها و خدمات نيز باشد . نظام توزيع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعاليتهايتهاي شهري و مسائلي كه منبعث ا ز پديده شهرنشيني و متعاقب آن گسترش و توسعة شهرها مانند مهاجرت ، حاشيه نشيني ، فقر ، مسكن ، ترا فيك ، آلودگي محيطي و …‏ ، ا ز جمله موا ردي هستند كه بررسي در حيطه اقتصاد شهري قرا رمي گيرد . البته موا رد ديگر همچون بررسي علل پيدايش شهرها ساخت و شكل شهرها و علل گسترش و نحوه توسعه و اندازه مطلوب شهرها و همچنين نحوه استفاده ا ز ا را ضي در زمين به عبارتي كاربريهاي شهري و مكانيابي جهت استقرا ر فعا ليتها ي مختلف شهري ( ا عم ا ز مكان فعاليتهاي خدماتي ـ مسكوني ـ صنعتي و …‏) و همچنين پراكندگي تمركز ا ين فعاليتهاي مختلف نيز ا ز جمله موضوعهاي مورد بررسي و كاربردهاي ا قتصاد شهري است . بايد توجه دا شت كه كيفيت مسائل شهري در جوا مع مختلف با توجه به ساختا هاي ا قتصادي ، فرهنگي ، ا جتما عي و كالبدي و به تعبيري شكل گيري فضائي فعاليتها در شهر كه مبعث ا ز ساخت فضائي منطقه اي و كشوري ا ست و همچنين عملكرد يا نقش شهر و اينكه نحوه معيشتي و وجه غالب ا قتصادي ، شهر چگونه ا ست متفاوت بوده و با توجه به وزني كه در مجموع هريك ا ز ا ين عوا مل در ساختار عمومي شهري دا رند برا ي شهرها ي مختلف متفاوت مي توا ند باشد .
  ‏2) سئوال اصلي تحقيق
  ‏ چه عواملي در دوري يا نزديكي مكانهاي مسكوني نسبت به مركز شهر موثر مي باشد و درجه تاثير هر يك چه اندا زه است ؟
  ‏3) بيان مسئله :
  ‏ همانطور كه در مقدمه نيز بيان كرديم مسائل اقتصاد شهري گسترده تر ا ست ، يكي از مشكلات مهمي كه جامعة ما همواره با آ ن دست بگريبان بوده ، رشد نا موزون شهرهاست كه متناسب با ا مكانات هر منطقه رشد و توسعه نيافته ا ست تا راهگشاي بسياري ا ز مشكلات كنوني باشد . بر عكس رشد شهرها ناهمگون و نا متناسب با امكانات بوده و اين امر در الگوي ا ستقرا ر خانوار و گزينش مكان مسكوني نيز مشهود ا ست .
  ‏2
  ‏ درحال حاضر شهرهاي جمهوري ا سلامي ايران از جمله شهرستان ميانه با مسائلي نظير نا رسا ئي خدمات شهري ، مسكن ، نحوه ا ستفاده ا ز ا را ضي و زمين و …‏ و نظاير اينها مواجه ا ست كه به ا لگوي ا ستقرا ر جمعيت مربوط مي شوند . شناخت و اندا زه گيري عوا ملي كه بر ا نتخاب مكان مسكوني تاثير مي گذا رند مي تواند راهگشاي حل پاره اي ا ز اين مسائل باشد .
  ‏4) سوابق مربوطه :
  ‏3
  ‏2
  ‏1
  ‏ تحقيق حاضر بر ا ساس تئوري مكان گزيني درون شهري يا “ اقتصاد شهري نوين ” انجام مي گيرد كه توسط موث ، آ لنسو ، ميلز ، و در بيــــن سايرين پايه گذا ري و توسعه يافته است . كاربرد
  1) MUTH 2 ) ALONSO 3 ) MILLS ‏
  ‏ا ين تئوري مي تواند عوامل موثردر انتخاب مكان توسط خانوا ر را شناسائي و اندا زه گيري كند . اين ا مر در برخي ا ز كشورها مانند آمريكا انجام شده ولي در مورد جمهوري اسلامي ا يران هيچگونه سابقه اي مشاهده نشده است . در ساير كشورها عواملي نظير سطح درآمد ، نوع درآمد و اندا زه خانوا ردر ا نتخاب مكان مسكوني را موثر شناخته اند مثلاً مطالعات انجام شده در بعضي ا ز شهرهاي امريكا نشان مي دهد كه خانوارها ي اجرت بگير دا را ي درآمد بالا و پائين كه تعداد ا فرا د تحت تكفل آنها محدود است ( مانند ا فرا د مجرد و زوجهايي كه تعداد فرزندان آنها قليل است معمولاً نزديك مركز شهر سكونت مي گزينند . خانوا رهاي دا راي درآمد متوسط و رفت و آمد محدود بيشتر به طرف حومه شهر سكونت مي گزينند . در فاصلة دورتر ا ز مركز شهر نسبت به خانوا رها ي مذكور ، خانوا رهاي دا راي دا رائي بيشتر و تعداد فرزندان زياد زندگي مي كنند .
  ‏5) هدف تحقيق :‏
  ‏4
  ‏ هدف كلي تحقيق عبارت است ا ز شناسايي و اندا زه گيري عوامل موثر بر انتخاب مكان مسكوني ، ا ز آنجا كه اتخاذ سياستهاي مناسب شهرسازي در هر منطقه مستلزم اندا زه گيري تاثير عوامل موثر بر توسعة شهري است اين تحقيق بلحاظ علمي و كاربردي مي تواند را هگشا باشد . با مسائل و مشكلاتي كه شهرنشيني در چند دهة اخير در جمهوري اسلامي ا يران ببار آورده ، تلاش براي توضيح پديدههاي شهري ا ز جمله ا لگوي استفاده از زمين در ا لويت خاص قرا ر دا رد .
  ‏6 ) فرضيه هاي تحقيق
  ‏1 –‏ سطح درآمد ، تعداد افراد تحت تكفل خانوار و شرايط محيطي (مانند ويژگيهاي طبيعي خاص كيفيت آموزش ، امنيت و…‏ ) از عوامل تعيين كننده در انتخاب مكان مسكوني توسط خانوا راست ؛
  ‏2 –‏ دسترسي به مركز شهر ، قدمت ساختمانها و در آمد از عوامل تعيين كننده تراكم جمعيت ميباشند؛
  ‏3 –‏ ميزان دا را يي و تعداد رفت و آمد هاي هفتگي و نوع شغل ا ز عوامل تعيين كننده ا نتخاب مكان سكونتي توسط خانوا ر مي باشند ؛
  ‏4 –‏ تراكم ساختمان با فاصله ا ز مركز شهر نسبت معكوس ندا رد
  ‏تحقيق حاضر براي موسسات پژوهشي و آموزش مرتبط با اقتصاد شهري ، وزا رت مسكن و شهر سا زي ، شهردا ريها و سازمان برنامه و بودجه مي تواند مفيد باشد .
  ‏7 ) روش تحقيق :
  ‏ براي بررسي عوامل موثر بر انتخاب مكان مسكوني توسط خانوار شهرستان ميانه ابتدا ا قدام به تهيه پرسشنامه اي گرديد ، پرسشنامه مزبوردربرگيرندةزمينه هاي مختلف همچون فاصلة خانوا ر ا ز مركز شهر ، خصوصيات اجتماعي ا عضاي خانوا ر، وضع فعاليت ، هزينه هاي پرداختني خانوا ردر يكماه ، وسايل و لوا زم رفاهي خانوا ر ، مشخصات عمومي محل سكونت خانوا رو فاصلة دسترسي خانوار به تسهيلات آموزشي ، رفاهي ، امنيتي و خدماتي بوده است كه عين پرسشنامه در پايان ضميمه شده است . تحقيق نيز به صورت روش توصيفي انجام خواهد شد تا شناسايي جامعتري ا ز محل مورد تحقيق بدست دهد . روش گرد آوري اطلاعات ميداني و به صورت پرسشنامه است .
  ‏5
  ‏8 ) جامعه آماري و روش نمونه گيري :
  ‏1
  ‏ جامعه آماري عبارتست ا ز خانوا رهاي ساكن در شهرستان ميانه كه حدود 7 هزا ر خانوا ر مي باشد . روش نمونه گيري به صورت تصادفي سيستماتيك است ، ابتدا كل شهر را به چهار منطقه شمال ، جنوب ، مشرق و مغرب تقسيم كرده و شماره گذا ري نموديم ، سپس تعداد نمونه ها را با توجه به تعداد خانوارموجود در هر منطقه انتخاب نموديم .
  ‏9 ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
  ‏ روش تجزيه و تحليل اطلاعات عمدتاً روش هاي اقتصاد سنجي است كه نسبت به برآورد پارامترهاي روابط ساختاري منتج از تئوري و تعيين ا عتبا ر ‎آنــها ا قدام مي شود . ضمناً تحليلهاي كيفي نيز بر اساس جداول و نموا رها انجام مي شود .
  ‏1 ) آمار نامه استان آذ –‏ شرقي ؛1370 ‏

  ‏10 ) طرح مسئله و اهميت آن :
  ‏ در نظام شهرنشيني سنتي در ايران ، نياز متقابل و ممكن ميان شهر و روستا ، طي صدها سال در يك “ اقتصاد منطقه اي ” ، محلي و ملي عامل اصلي برقرا ري “ رابطه متعادل ” ميان شهر و حوزه نفوذ آن بوده است .
  ‏ از اوايل قرن چهاردهم هجري قمري در پي “ رويكرد جامعه ايران به فرهنگ و تمدن غربي ” و پذيرش و تعميم “ الگو توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ” متاثر از “ نظام سرمايدا ري ” ، نظم كهن حاكم بر اقتصاد منطقه اي و نظام شهروشهرنشيني و ا ز جمله “ روابط ميان شهر و روستا ” دگرگون گشت و در نتيجه“ رابطه پايدار و متعادل ميان شهر و روستا ” نيز به تدريج بصورت “ تقابل ” و “ رقابت ” ميان دو جامعه شهري و روستائي درآمد ، و در سه دهة اخير ، تحت تاثير روند وابستگي عمومي جامعه ايران به قطب هاي قدرت اقتصادي و سياسي جهان ، بصورت “‌وابستگي ” جامعه روستائي به شهرها ظاهر گرديد و مهمترين و شگرفترين تحولات فضائي تاريخ اين كشور با پيامدهاي متعدد مثبت و منفي در جامعه ايران بوقوع پيوست .

     برچسب ها: اقتصادشهر ميانه 28 ص اقتصادشهر ميانه 28 ص دانلود اقتصادشهر ميانه 28 ص اقتصادشهر ميانه اقتصادشهر ميانه
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند