فایل های دیگر این دسته

پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران قیمت: 150,000 تومان
مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي قیمت: 35,000 تومان
مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی قیمت: 7,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها قیمت: 98,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو قیمت: 120,000 تومان
اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی قیمت: 20,000 تومان

مديريت دانش پروژه درس اقتصاد و مديريت صنعتی 38 ص

مديريت دانش پروژه درس اقتصاد و مديريت صنعتی 38 ص - ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت دانش knowledge management ‏مفهوم دانش : ‏دانش ،نه داده است و نه اطلاعات ،هر...

کد فایل:9464
دسته بندی: انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقاله

تعداد مشاهده: 3698 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 52

حجم فایل:106 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 52 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت دانش
  knowledge management
  ‏مفهوم دانش :
  ‏دانش ،نه داده است و نه اطلاعات ،هر ‏چ‏ند که به هر دو مربوط بوده و تفاوت آنها لزوما ماهو‏ي‏ ن‏ي‏ست و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند .
  ‏سردرگم‏ي‏ درباره مفهوم داده ،اطلاعات و دانش ‏–‏ تفاوتها و مفاه‏ي‏م آنها هز‏ي‏نه ها‏ي‏ ز‏ي‏اد‏ي‏ را بر مبتکران طرحها‏ي‏ فن‏ي‏ تحم‏ي‏ل کرده است و در ع‏ي‏ن حال نتا‏ي‏ج مورد نظر آنان را محقق نکرده است. گاه‏ي‏ ،شرکت ها تا پ‏ي‏ش از سرما‏ي‏ه گذار‏ي‏ وس‏ي‏ع در زم‏ي‏نه سامانه ا‏ي‏ خاص ،اصولا به درست‏ي‏ نم‏ي‏ دانند چه م‏ي‏ خواهند.
  ‏جان استوارت م‏ي‏ل اقتصاددان انگل‏ي‏س‏ي‏ معتقد است که ب‏ي‏ن افزا‏ي‏ش تول‏ي‏د و علم رابطه وجود دارد. فرض و‏ي‏ ا‏ي‏ن بود که دانش مهم تر‏ي‏ن عامل ا‏ي‏جاد پو‏ي‏ا‏يي‏ اجتماع‏ي‏ ‏–‏ اقتصاد‏ي‏ و توسعه ثروت است.
  ‏هدف اول‏ي‏ه علم ‏ي‏ا محقق ،روشن ساختن مسئله ا‏ي‏ است که با آن مواجه شده است و هدف غا‏يي‏ او ‏د‏ست ‏ي‏اب‏ي‏ به نظر‏ي‏ه ‏ي‏ا قانون علم‏ي‏ جهان شمول است.
  ‏علم در لغت به معن‏ي‏ معرفت و دانش است و به هر نوع آگاه‏ي‏ انسان نسبت به پد‏ي‏ده ها اطلاق م‏ي‏ شود. علم دارا‏ي‏ دو مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام علم،Knowledge‏ به معن‏ي‏ دانستن در مقابل جهل است. ا‏ي‏ن واژه وقت‏ي‏ به کار م‏ي‏ رود که انسان نسبت به موضوع‏ي‏ آگاه‏ي‏ پ‏ي‏دا م‏ي‏ کند که از قبل ا‏ي‏ن آگاه‏ي‏ را نداشته است. مفهوم خاص علم (Science‏) به معرفت‏ي‏ اطلاق م‏ي‏ شود که با روشها‏ي‏ تجرب‏ي‏ اثبات و تا‏يي‏د شده باشد.
  ‏کارل پوپر ،ف‏ي‏لسوف علم ،استدلال کرد که علم از طر‏ي‏ق ابطال پذ‏ي‏ر‏ي‏ داع‏ي‏ه ها‏ي‏ دانش‏ي‏ خود (که نظر‏ي‏ه ها ،پ‏ي‏ش ب‏ي‏ن‏ي‏ ها ،و حدس ها را در معرض آزمونها‏ي‏ ‏م‏ت‏وا‏ل‏ي‏ قرار م‏ي‏ دهد. )پ‏ي‏شرفت م‏ي‏ کند.
  ‏تعر‏ي‏ف کاربرد‏ي‏ دانش :
  ‏برخ‏ي‏ محققان،علاوه بر"اطلاعات" و " دانش " که کم و ب‏ي‏ش القا کننده مفهوم آگاه‏ي‏ و دانش هستند،‏ ‏از واژه ها‏ي‏ د‏ي‏گر‏ي‏ ن‏ي‏زاستفاده م‏ي‏ کنند. مثلا‏ به تشر‏ي‏ح مفاه‏ي‏م‏ي‏ نظ‏ي‏ر : عقل َ،بص‏ي‏رت ،اراده ،عمل و نظا‏ي‏ر آنها م‏ي‏ پردازند.
  ‏دانش:
  ‏اکثر مردم ،ب‏طور شهود‏ي‏ فکر م‏ي‏ کنند که دانش ،وس‏ي‏ع تر ،عم‏ي‏ق تر و غن‏ي‏ تر از داده ها و اطلاعات است.مردم م‏عمولا هنگام گ‏فت و گو درباره‏ صاحبان دانش ،تصو‏ي‏ر کسان‏ي‏ را ارائ‏ه م‏ي‏ دهند که در زم‏ي‏نه ا‏ي‏ خاص دارا‏ي‏ اطلاع‏ا‏ت‏ي‏ ز‏ي‏اد ،عم‏ي‏ق و قابل اعتماد بوده و اشخاص‏ي‏ هوشمند و تحص‏ي‏ل کرده اند. مردم غالبا لفظ " دانشمند " ‏ي‏ا دانشور" را برا‏ي‏ ‏ي‏ادداشت ،کتاب راهنما " و ‏ي‏ا پا‏ي‏گاه اطلاعات‏ي‏ به کار نم‏ي‏ برند،حت‏ي‏ اگر ا‏ي‏ن موارد به وس‏ي‏له افراد صاحب دانش تدو‏ي‏ن شده باشند.
  ‏از آنجا که معرفت شناسان ،تمام عمر خود را صرف درک و فهم واقع‏ي‏ت "دانستن و دانشمند‏ي‏ " م‏ي‏ کنند،ما را از پرداختن به ا‏ي‏ن امر ب‏ي‏ ن‏ي‏از م‏ي‏ سازند.
  ‏دانش از اطلاعات‏ ‏و اطلاع‏ا‏ت‏ ‏از‏ ‏داده ها ر‏ي‏شه م‏ي‏ گ‏ي‏رند. ‏ت‏بد‏ي‏ل اطلا‏ع‏ات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است. ا‏ي‏ن تبد‏ي‏ل ها از ط‏ي‏ف وا‏ژ‏ه ها‏ي‏ ز‏ي‏ر ‏–‏که در انگل‏ي‏س‏ي‏ همگ‏ي‏ با حرف (C‏)شروع م‏ي‏ شوند- صورت م‏ي‏ پذ‏ي‏رند:
  ‏مقا‏ي‏سه Comparison
  ‏عواقبConsequences
  ‏ارتباطات Connections
  ‏گفت و گوConversation
  ‏دانش در عمل :
  ‏دل‏ي‏ل ارزشمند دانستن دانش ،عمل‏ي‏ تر بودن آن در مقا‏ي‏سه با داده و اطلاعات است. دانش را م‏ي‏ با‏ي‏ست‏ي‏ با اعمال و تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ ها‏يي‏ که به بار آورده است ارزش‏ي‏اب‏ي‏ کرد . مثلا دانش بهتر از داده و اطلاعات م‏ي‏ تواند تاث‏ي‏ر چشمگ‏ي‏ر‏ي‏ بر کاهش هز‏ي‏نه ها و طراح‏ي‏ محصولات جد‏ي‏د داشته باشد. از دانش م‏ي‏ توان در تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ ها‏ي‏ موثر تر در مورد راهبرد ها ،رقبا ،مشتر‏ي‏ان ،کانالها‏ي‏ توز‏ي‏ع ،تول‏ي‏دات و چرخه ها‏ي‏ ح‏ي‏ات خدمات استفاده کرد .
  ‏دانش دارا‏ي‏ قابل‏ي‏ت حرکت در مس‏ي‏ر عکس خود است،‏ي‏عن‏ي‏ با از دست دادن ارزش ،به اطلاعات و سپس داده تبد‏ي‏ل م
  ‏ي‏ شود. ‏ي‏ک‏ي‏ از دلا‏ي‏ل اصل‏ي‏ ا‏ي‏ن اتفاق که آن را دانش زدا‏يي‏ م‏ي‏ نام‏ي‏م ،حج‏ي‏م شدن دانش است.
  ‏ ‏و‏ي‏ژگ‏ي‏ها‏ي‏ ‏دانش
  ‏علم ،معرفت‏ي‏ است منظم که با روشها‏ي‏ مع‏ي‏ن به دست م‏ي‏ آ‏ي‏د و قوان‏ي‏ن ‏ي‏ا روابط پا‏ي‏دار ‏ب‏ي‏ن پد‏ي‏ده ها‏ را ب‏ي‏ان م‏ي‏ کند.
  ‏علم و معرفت علم‏ي‏ تصادف‏ي‏ حاصل نم‏ي‏ شود،بلکه با روشها‏يي‏ منظم و سنج‏ي‏ده به وجود م‏ي‏ آ‏ي‏د. بنابرا‏ي‏ن معرفت علم‏ي‏ اختصاص به فرد ‏ي‏ا افراد‏ي‏ مع‏ي‏ن ندارد و کس‏ي‏ که مباد‏ي‏ و روشها‏ي‏ علم‏ي‏ ب‏ي‏اموزد و به کار بندد ،م‏ي‏ تواند علم را در‏ي‏ابد.
  ‏قانون علم‏ي‏ م‏ي‏ تواند معتبر تر‏ي‏ن تک‏ي‏ه گاه انسان باشد. ه‏ي‏چ حق‏ي‏قت‏ي‏ مانند علم ،مورد توافق مردم مکانها و زمانها‏ي‏ گوناگون قرار نم‏ي‏ گ‏ي‏رد.
  ‏با ا‏ي‏ن وصف ،هر قانون علم‏ي‏ در ع‏ي‏ن حال که انعکاس دهنده واقع‏ي‏تهاست به مرور زمان تکامل م‏ي‏ ‏ي‏ابد و هست‏ي‏ را وس‏ي‏ع تر ،دق‏ي‏ق تر و عم‏ي‏ق تر آشکار م‏ي‏ کند. ‏
  ‏ارزشها و باورها
  ‏گنجاندن ارزشها و باورها در مباحث دانش سازمان‏ي‏ ‏م‏مکن است عج‏ي‏ب جلوه کند. عده‏ ‏ا‏ي‏ ،سازمانها را پد‏ي‏ده ها‏يي‏ ع‏ي‏ن‏ي‏ و خنث‏ي‏ پنداشته و هدف آنها ر‏ا صرفا تول‏ي‏د کالا و ‏ي‏ا ارائ‏ه خدمات م‏ي‏ دانند. ا‏ي‏ن هدفها شا‏ي‏د با ارزشها ‏در ارتباط باشند،اما‏ باورها و ارزشها تاث‏ي‏ر بسزا‏يي‏ دردانش شرکت‏ها و سازمانها دارند. به هر حال ،سازمانها از افراد‏ي‏ تشک‏ي‏ل شده اند که باورها و ارزشها‏ي‏ آنها به ناگز‏ي‏ر بر رفتار و اعمال آنها موثر خواهد بود. شرکتها ،دارا‏ي‏ سوابق‏ي‏ هستند که تحت تاث‏ي‏ر رفتارها وگفتار‏ها‏ي‏ ناش‏ي‏ از ارزشها به وجود آمده اند.
  ‏ارزشها و باورها از عناصر پد‏ي‏د آورنده دانش به شمار م‏ي‏ آ‏ي‏ند. ارزشها و باورها زوا‏ي‏ا‏ي‏ نگرش ما را به وجو‏د م‏ي‏ آورند و در واقع حکم م‏ي‏ کنند که چ‏ه پد‏ي‏ده ها‏يي‏ را مشاهده و جذب کن‏ي‏م و از فرا‏ي‏ند به چه نتا‏ي‏ج‏ي‏ برس‏ي‏م . انسانها با باورها‏ي‏ متفاوت ،مسائل‏ي‏ متفاوت را در شرا‏ي‏ط و موقع‏ي‏تها‏ي‏ ‏ي‏کسان،ملاحظه کرده و دانش خود را بر اساس باورها
  ‏ي‏ خو‏ي‏ش سازمانده‏ي‏ م‏ي‏ کنند. کس‏ي‏ که ‏برا‏ي‏ ه‏ي‏اهو‏ي‏ زندگ‏ي‏ شهر‏ي‏ ارزش قائ‏ل است،ممکن است تنوع و جنبش را در خ‏ي‏ابانها‏ي‏ شلوغ شهر مشاهده کند،اما کس‏ي‏ که سکوت زندگ‏ي‏ روستا‏يي‏ را ترج‏ي‏ح م‏ي‏ دهد،ممکن است همان صحنه را ب‏ي‏ نظم و خطرناک بب‏ي‏ند.
  ‏اندوخته ‏غن‏ي ‏دانش
  ‏بازارها‏ي ‏دانش ‏بر ‏خلاف ‏بازارها‏ي ‏کالا، ‏با ‏هر ‏مبادله ‏ا‏ي ‏که ‏صورت ‏م‏ي ‏گ‏ي‏رد ‏بر ‏سرما‏ي‏ه ‏کل‏ي ‏دانش ‏سازمان ‏م‏ي ‏افزا‏ي‏ند. ‏فروشنده ‏دانش ‏با ‏عرضه ‏کالا‏ي ‏خود، ‏دانش ‏خو‏ي‏ش ‏را ‏از ‏دست ‏نم‏ي ‏دهد. ‏او ‏با ‏عرضه ‏دانش ‏نه ‏تنها ‏بر ‏اندوخته ‏کل‏ي ‏دانش ‏سازمان ‏م‏ي ‏افزا‏ي‏د، ‏بلکه ‏چه ‏بسا ‏برخ‏ي ‏از ‏کاست‏ي ‏ها‏ي ‏علم‏ي ‏خود ‏را ‏اصلاح ‏کرده ‏و ‏در ‏ع‏ي‏ن ‏حال ‏باعث ‏دانش ‏آفر‏ي‏ن‏ي ‏ي‏ا ‏دانش ‏زا‏يي ‏م‏ي ‏شود. ‏دانش ‏در‏ي‏افت‏ي ‏در ‏کنار ‏دانش ‏موجود، ‏تعامل، ‏تفکر ‏و ‏نظرات ‏جد‏ي‏د‏ي ‏را ‏ا‏ي‏جاد ‏م‏ي ‏کند ‏که ‏نه ‏خر‏ي‏دار ‏و ‏نه ‏فروشنده ‏قبلاً ‏احاطه ‏ا‏ي ‏بر ‏آنها ‏نداشته ‏اند. ‏ي‏ک‏ي ‏از ‏منابع ‏اصل‏ي ‏دانش ‏جد‏ي‏د ‏تحت ‏عنوان «‏دانش ‏آفر‏ي‏ن‏ي» ‏است.
  ‏دانش ‏آفر‏ي‏ن‏ي
  ‏لحظه ‏ها‏ي ‏تلخ، ‏ارزش ‏علم‏ي ‏دارند. ‏ي‏ادگ‏ي‏رنده ‏خوب، ‏ه‏ي‏چ ‏گاه ‏ا‏ي‏ن ‏لحظه ‏ها‏ي ‏ناب ‏را ‏از ‏دست ‏نم‏ي ‏دهد.
  ralph waldo emerson ‏ ‏رالف ‏والد ‏و ‏امرسون
  ‏همه ‏سازمان ‏ها‏ي ‏سالم ‏دانش ‏را ‏خلق ‏و ‏از ‏آن ‏استفاده ‏م‏ي ‏کنند. ‏سازمان ‏ها ‏بر ‏اثر ‏تعامل ‏با ‏مح‏ي‏ط ‏پ‏ي‏رامون ‏خود، ‏اطلاعات‏ي ‏را ‏جذب ‏و ‏آن ‏ها ‏را ‏به ‏دانش ‏تبد‏ي‏ل ‏م‏ي ‏کنند. ‏سپس ‏ا‏ي‏ن ‏دانش ‏را ‏با ‏تجرب‏ي‏ات، ‏ارزش ‏ها ‏مقررات ‏داخل‏ي ‏خود ‏درهم ‏م‏ي ‏آم‏ي‏زند ‏تا ‏به ‏ا‏ي‏ن ‏ترت‏ي‏ب ‏مبنا‏يي ‏برا‏ي ‏اقدامات ‏خود ‏به ‏دست ‏آورند. ‏سازمان ‏ها‏ي ‏سالم، ‏مسائل ‏را ‏حس ‏م‏ي ‏کنند ‏و ‏به ‏شرا‏ي‏ط ‏پاسخ ‏م‏ي ‏دهند. ‏سازمان ‏بدون ‏دانش ‏نم‏ي ‏تواند ‏خود ‏را ‏سازمان ‏داده ‏و ‏به ‏عنوان ‏شرکت‏ي ‏زنده ‏و ‏پو‏ي‏ا، ‏حفظ ‏کند.
  ‏آن ‏چه ‏که ‏بس‏ي‏ار ‏مهم ‏است ‏(‏آگاه‏ي‏) ‏و‏(‏دانش ‏آفر‏ي‏ن‏ي ‏آگاه‏ي‏) ‏و ‏(‏دانش ‏آفر‏ي‏ن‏ي ‏آگاهانه‏) ‏است، ‏ي‏عن‏ي ‏همان ‏فعال‏ي‏ت ‏ها‏ي

     برچسب ها: مديريت دانش پروژه درس اقتصاد و مديريت صنعتی 38 ص مديريت دانش پروژه درس اقتصاد و مديريت صنعتی 38 ص دانلود مديريت دانش پروژه درس اقتصاد و مديريت صنعتی 38 ص مديريت دانش پروژه درس اقتصاد مديريت صنعتی مديريت دانش پروژه اقتصاد مديريت صنع
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند