فایل های دیگر این دسته

پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران قیمت: 150,000 تومان
مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي قیمت: 35,000 تومان
مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی قیمت: 7,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها قیمت: 98,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو قیمت: 120,000 تومان
اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی قیمت: 20,000 تومان

نظام اقتصاد 16ص

نظام اقتصاد 16ص - ‏مقدمه ‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با ‏ی‏گد‏ی‏گر‏ در قلمرو معارف بشر‏ی‏ مورد تحق‏ی‏ق‏ واقع م‏ی‏ شدند و مرز مشخص‏ی‏ م‏ی‏ان...

کد فایل:9539
دسته بندی: انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقاله

تعداد مشاهده: 3359 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل:26 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 13 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏مقدمه
  ‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با ‏ی‏گد‏ی‏گر‏ در قلمرو معارف بشر‏ی‏ مورد تحق‏ی‏ق‏ واقع م‏ی‏ شدند و مرز مشخص‏ی‏ م‏ی‏ان‏ آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومان‏ی‏سم‏ زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ شناخت مسائل اجتماع‏ی‏ را از طر‏ی‏ق‏ عقل و تجربه به وجود آورد ؛ ا‏ی‏ن‏ روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب ‏ی‏افت‏ که باعث شد در ابتدا‏ی‏ قرن هجدهم زمزمه ‏ی‏ استقلال و جدا‏یی‏ علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه آغاز شود ؛ و پد‏ی‏د‏ۀ‏استقلال‏ و انفکاک علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه ن‏ی‏ز‏ به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اند‏ی‏شه‏ را نمودار ساخت که پد‏ی‏د‏ۀ‏ اجتماع‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ منظم‏ی‏ دارند و قانون حاکم بر رفتار ‏اجتماع‏ی‏ همانند قانونمند‏ی‏ حاکم بر جهان ماده و طب‏ی‏عت‏ است .
  ‏در‏ مورد اقتصاد هم ، اند‏ی‏شمندان‏ اقتصاد‏ی‏ معتقد بودند که فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ انسان در تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف تابع قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علم‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تب‏ی‏ن‏ کرد . از آنجا که ا‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است پس ، مناسب تر‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ی‏ ‏هستند‏ که م‏ی‏ توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط ا‏ی‏نکه‏ در وضع‏ی‏ت‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ و آزادبکار روند و دولت ‏ی‏ا‏ اخلاق ‏ی‏ا‏ د‏ی‏ن‏ ، در عملکرد آنها دخالت‏ی‏ نکنند . بنابرا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ و رفتار ها‏ی‏ انسان عاقل اقتصاد‏ی‏ در صحنه اقتصاد ، همانند د‏ی‏گر‏ رخداد ها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ، تابع ‏رابطه‏ علم‏ی‏ مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررس‏ی‏ است . واقع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ است که پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ رفتار ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ، تصادف‏ی‏ و اتفاق‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ ، بلکه نظام علّ‏ی‏ و معلول‏ی‏ بر آنها حاکم است ؛ به گونه ا‏ی‏ که م‏ی‏ توان در سا‏ی‏ه‏ رابطه عل‏ی‏ت‏ ، ا‏ی‏ن‏ رفتار ها را تفس‏ی‏ر‏ کرد ؛ ول‏ی‏ نبا‏ی‏د‏ از ‏نظر‏ دور داشت که ‏ی‏ک‏ی‏ از اجزاء علت تامه و ا‏ی‏ن‏ رفتار ها و رخدادها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اراده و اخت‏ی‏ار‏ انسان است . رابطه اقتصاد‏ی‏ در جامعه الزاما"در چهارچوب ‏ی‏ک‏ نظام اقتصاد‏ی‏ ، مشکل م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و نظام اقتصاد‏ی‏ هم بدون « جهت » و « هدف » پذ‏ی‏رفته‏ ن‏ی‏ست‏ و « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ که « جهت » و « هدف ‏»‏ نظام اقتصاد‏ی‏ را تب‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کنند ؛ « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ مبان‏ی‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود .
  ‏اقتصاد‏ چ‏ی‏ست‏
  ‏انسان‏ با توجه به تما‏ی‏ل‏ی‏ که به ارضا‏ی‏ ن‏ی‏از‏ ها‏ی‏ خود دارد ، سع‏ی‏ م‏ی‏ کند که با صرف حداقل تلاش ‏ی‏ا‏ هز‏ی‏نه‏ ، حداکثر نت‏ی‏جه‏ را به دست آورد ، ا‏ی‏ن‏ راه و روش ، اصل اقتصاد نام‏ی‏ده‏ شده ، فرد تحت تأث‏ی‏ر‏ هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اصل رفتار کند . بنابر‏ی‏ن‏ ، « ا‏قتصاد‏ » علم‏ی‏ است که رفتار و رابطه انسان را با اش‏ی‏ا‏ی‏ ماد‏ی‏ مورد ن‏ی‏از‏ او که به را‏ی‏گان‏ در طب‏ی‏عت‏ نم‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ، مطالعه م‏ی‏ کند . مطالعه اقتصاد با‏ی‏د‏ درک ، ب‏ی‏ان‏ و تا حد‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن
  ‏مقدمه
  ‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با ‏ی‏گد‏ی‏گر‏ در قلمرو معارف بشر‏ی‏ مورد تحق‏ی‏ق‏ واقع م‏ی‏ شدند و مرز مشخص‏ی‏ م‏ی‏ان‏ آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومان‏ی‏سم‏ زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ شناخت مسائل اجتماع‏ی‏ را از طر‏ی‏ق‏ عقل و تجربه به وجود آورد ؛ ا‏ی‏ن‏ روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب ‏ی‏افت‏ که باعث شد در ابتدا‏ی‏ قرن هجدهم زمزمه ‏ی‏ استقلال و جدا‏یی‏ علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه آغاز شود ؛ و پد‏ی‏د‏ۀ‏استقلال‏ و انفکاک علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه ن‏ی‏ز‏ به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اند‏ی‏شه‏ را نمودار ساخت که پد‏ی‏د‏ۀ‏ اجتماع‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ منظم‏ی‏ دارند و قانون حاکم بر رفتار ‏اجتماع‏ی‏ همانند قانونمند‏ی‏ حاکم بر جهان ماده و طب‏ی‏عت‏ است .
  ‏در‏ مورد اقتصاد هم ، اند‏ی‏شمندان‏ اقتصاد‏ی‏ معتقد بودند که فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ انسان در تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف تابع قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علم‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تب‏ی‏ن‏ کرد . از آنجا که ا‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است پس ، مناسب تر‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ی‏ ‏هستند‏ که م‏ی‏ توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط ا‏ی‏نکه‏ در وضع‏ی‏ت‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ و آزادبکار روند و دولت ‏ی‏ا‏ اخلاق ‏ی‏ا‏ د‏ی‏ن‏ ، در عملکرد آنها دخالت‏ی‏ نکنند . بنابرا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ و رفتار ها‏ی‏ انسان عاقل اقتصاد‏ی‏ در صحنه اقتصاد ، همانند د‏ی‏گر‏ رخداد ها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ، تابع ‏رابطه‏ علم‏ی‏ مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررس‏ی‏ است . واقع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ است که پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ رفتار ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ، تصادف‏ی‏ و اتفاق‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ ، بلکه نظام علّ‏ی‏ و معلول‏ی‏ بر آنها حاکم است ؛ به گونه ا‏ی‏ که م‏ی‏ توان در سا‏ی‏ه‏ رابطه عل‏ی‏ت‏ ، ا‏ی‏ن‏ رفتار ها را تفس‏ی‏ر‏ کرد ؛ ول‏ی‏ نبا‏ی‏د‏ از ‏نظر‏ دور داشت که ‏ی‏ک‏ی‏ از اجزاء علت تامه و ا‏ی‏ن‏ رفتار ها و رخدادها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اراده و اخت‏ی‏ار‏ انسان است . رابطه اقتصاد‏ی‏ در جامعه الزاما"در چهارچوب ‏ی‏ک‏ نظام اقتصاد‏ی‏ ، مشکل م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و نظام اقتصاد‏ی‏ هم بدون « جهت » و « هدف » پذ‏ی‏رفته‏ ن‏ی‏ست‏ و « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ که « جهت » و « هدف ‏»‏ نظام اقتصاد‏ی‏ را تب‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کنند ؛ « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ مبان‏ی‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود .
  ‏اقتصاد‏ چ‏ی‏ست‏
  ‏انسان‏ با توجه به تما‏ی‏ل‏ی‏ که به ارضا‏ی‏ ن‏ی‏از‏ ها‏ی‏ خود دارد ، سع‏ی‏ م‏ی‏ کند که با صرف حداقل تلاش ‏ی‏ا‏ هز‏ی‏نه‏ ، حداکثر نت‏ی‏جه‏ را به دست آورد ، ا‏ی‏ن‏ راه و روش ، اصل اقتصاد نام‏ی‏ده‏ شده ، فرد تحت تأث‏ی‏ر‏ هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اصل رفتار کند . بنابر‏ی‏ن‏ ، « ا‏قتصاد‏ » علم‏ی‏ است که رفتار و رابطه انسان را با اش‏ی‏ا‏ی‏ ماد‏ی‏ مورد ن‏ی‏از‏ او که به را‏ی‏گان‏ در طب‏ی‏عت‏ نم‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ، مطالعه م‏ی‏ کند . مطالعه اقتصاد با‏ی‏د‏ درک ، ب‏ی‏ان‏ و تا حد‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن
  ‏ی‏ رفتار اقتصاد‏ی‏ انسان را امکان پذ‏ی‏ر‏ سازد . ا‏ی‏ن‏ مطالعه با‏ی‏د‏ به بهبود رفاه ماد‏ی‏ فرد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ بشر کمک کند ؛ بنابر‏ی‏ن‏ م‏ی‏ توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چ‏ی‏ز‏ ، به تجز‏ی‏ه‏ و تحل‏ی‏ل‏ و تو ض‏ی‏ح‏ شرا‏ی‏ط‏ و روابط‏ی‏ که در قلمرو رفاه ماد‏ی‏ قرار دارد ، م‏ی‏ پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طب‏ی‏ع‏ی‏ ، علم محض ن‏ی‏ست‏ ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعد‏ی‏ است که تحت تأث‏ی‏ر‏ اراده بشر قر‏ار‏ م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ .
  ‏موضوع‏ علم اقتصاد
  ‏موضوع‏ اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از ح‏ی‏ث‏ چگونگ‏ی‏ تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مال‏ی‏ت‏ و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه ع‏ی‏ن‏ی‏ت‏ اموال ؛ بنابر‏ی‏ن‏ ثروت از نظر ارزشمند بودن و مال‏ی‏ت‏ موضوع اقتصاد است .
  ‏ثروت‏ ،از ح‏ی‏ث‏ چگونگ‏ی‏ رشد ، توز‏ی‏ع‏ و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از ح‏ی‏ث‏ آن به ا‏ی‏ن‏ شخص ‏ی‏ا‏ آن شخص
  ‏تعر‏ی‏ف‏ اقتصاد
  ‏ی‏ک‏ی‏ از معان‏ی‏ اقتصاد در لغت ، م‏ی‏انه‏ رو‏ی‏ و پره‏ی‏ز‏ از افراط و تفر‏ی‏ط‏ در هر کار‏ی‏ است . در آ‏ی‏ه‏ « و اقصد ف‏ی‏ مش‏ی‏ک‏ » ن‏ی‏ز‏ به هم‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ آمده است .
  ‏از‏ آن نظر که اعتدال در هز‏ی‏نه‏ زندگ‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از مصاد‏ی‏ق‏ م‏ی‏انه‏ رو‏ی‏ بوده ، کلمه « اقتصاد » دربار‏ۀ‏ آن بس‏ی‏ار‏ استعمال م‏ی‏ شده است تا آنجا که در به کار گ‏ی‏ر‏ی‏ عرف‏ی‏ از « اقتصاد » غالبا" هم‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ مقصود بوده است . اقتصاد از معان‏ی‏ عرف‏ی‏ خود (م‏ی‏انه‏ رو‏ی‏ در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعم‏ی‏م‏ داده شده و معادل economy‏ قرار گرفته است .
  ‏به‏ هر حال برا‏ی‏ « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث م‏ی‏ کنند تعار‏ی‏ف‏ مختلف‏ی‏ ارائه شده است .
  ‏ارسطو‏ : علم اقتصاد ‏ی‏عن‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ خانه .
  ‏آدام‏ اسم‏ی‏ت‏ : اقتصاد ، علم بررس‏ی‏ ماه‏ی‏ت‏ و علل ثروت ملل است .
  ‏استوارت‏ م‏ی‏ل‏ : اقتصاد ، عبارت است از بررس‏ی‏ ماه‏ی‏ت‏ ثروت از طر‏ی‏ق‏ قوان‏ی‏ن‏ تول‏ی‏د‏ و توز‏ی‏ع‏
  ‏ر‏ی‏کاردو‏ :اقتصاد علم است .‏
  ‏آلفرد‏ مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگ‏ی‏ شغل‏ی‏ و حرفه ا‏ی‏ . در تعر‏ی‏ف‏ د‏ی‏گر‏ : علم اقتصاد بررس‏ی‏ کردار ها‏ی‏ انسان در جر‏ی‏ان‏ عاد‏ی‏ زندگ‏ی‏ اقتصاد ‏ی‏عن‏ی‏ کسب درامد و تمتع از آن برا‏ی‏ ترب‏ی‏ت‏ دادن زندگ‏ی‏ است .
  ‏نظام اقتصاد
  ‏قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحليل درباره على و معلولى ميان متغيرهاى اقتصاد كلان است و در ادامه نتايج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا كه روشن شدن ابعاد موضوع نيازمند بررسى دقيق تر است، لذا ضمن طرح آن نتايج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازيم.
  ‏۱- «‏ابزارها در نظام اقتصاد سرمايه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمايه دارى است كه در مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى ريشه دارد. بنابراين عدم تناقض و همگرايى ميان ابزار و مبانى حاكم است مانند اصالت فرد كه به عنوان اصل فلسفى مكتبى تعيين كننده سياست ها است.»در اين مورد بايد توجه داشت كه از نيمه قرن نوزدهم كه نظام اقتصاد سرمايه دارى ليبرال به سرمايه دارى مقرراتى تحول يافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمايه دارى و مبانى فكرى فلسفى آن به عنوان يك مسئله جدى نظام سرمايه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.
  ‏مداخله دولت در زمينه تعيين حداقل نرخ دستمزد، تعيين ساعات كار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار كردن نظام تامين اجتماعى، اجبارى كردن بيمه و محدود كردن مالكيت خصوصى و اعمال سياست هاى اقتصادى با اهداف ايجاد اشتغال كامل، رشد اقتصادى، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمد و همچنين اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و... همه محدودكننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه اين مداخلات در كشورهاى مختلف سرمايه دارى و در زمان هاى متفاوت يكسان نبوده و نيست اما هنوز شنيتسر در مقدمه كتاب خود شكوه از اين دارد كه مداخلات دولت آمريكا در اقتصاد اين كشور در زمان رياست جمهورى كلينتون زيادتر شده است و فريدمن نيز از مداخله دولت در فعاليت هاى اقتصادى و محدود كردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى كرده آن را عاملى براى شكاف برداشتن نظام و تهديدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمريكا برنامه ريزى مركزى در زمينه اقتصاد را نپذيرفته است، با اين همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پيموده ايم و اين دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهديد و نابودى قرار داده است... اگر از اين فراتر رويم خانه شكاف برداشته، در كام نظام هاى خودكامه خواهد غلتيد.» بنابراين ملاحظه مى شود كه نتيجه گيرى اول با واقعيت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمايه دارى نيست بلكه به شدت به فقدان چنين همگرايى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى ديگرى از اين قبيل موارد برخورد مى كنيم و خواهيم ديد كه بعضى از اقتصاددانان معروف اين نظام حتى به خود اين اصول و مبانى انتقاد دارند.

     برچسب ها: نظام اقتصاد 16ص نظام اقتصاد 16ص دانلود نظام اقتصاد 16ص نظام اقتصاد 16ص نظام اقتصاد
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند